TERMS AND CONDITIONS

תנאי שימוש באתר

Terms of Use of the Moroccanoil® Websites

אנא קראו היטב את תנאי השימוש לפני השימוש באתר

גלישה באתר או שימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן.

הנכם נדרשים לעיין היטב בתנאים המפורטים להלן ואם אינכם מסכימים להם - אנא הימנעו משימוש באתר, שכן תנאים אלו יחולו על היחסים שבין Moroccanoil ובין המשתמשים באתר.  
אתרי Moroccanoil המופעלים על ידי חברת שמן מרוקאי ישראל בע"מ ו/או חברות הבת שלה (להלן: "Moroccanoil"), מוצעים לשימושכם בתנאי שתקבלו את תנאי השימוש המפורטים להלן ללא שינוי. עצם השימוש באתרי האינטרנט של Moroccanoil מהווה אישור להסכמתכם לתנאי השימוש. 
השימוש באתר Moroccanoil מסוים הכלול ברשת אתרי האינטרנט של Moroccanoil כפוף גם להגדרות המובאות באותו אתר (להלן: "הגדרות נוספות"). במקרה שבו ההגדרות הנוספות לא תהיינה תואמות להגדרות המפורטות כאן, ההגדרות המפורטות כאן יקבעו.

שינוי תנאי השימוש

Moroccanoil שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש והנכם מתבקשים לעיין מעת לעת בתנאי השימוש.

שימוש אישי ולא מסחרי

אתרי האינטרנט של  Moroccanoil מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אסור למשתמש לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיון, ליצור נגזרות, למסור או למכור שום מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שנלקחו מאתרי האינטרנט של Moroccanoil, אלא אם הדבר נעשה למטרות שאינן מסחריות.

כל שימוש אחר בחומר המצוי באתרי האינטרנט של Moroccanoil, לרבות שכפול, הפצה, פרסום מחדש, הצגה או שידור של תוכן, אסור בהחלט ללא קבלת רשות בכתב ומראש מ- Moroccanoil.

שימוש לא נאות בכל דרך או צורה באתרי האינטרנט של Moroccanoil, ובכלל זה באמצעות הדואר האלקטרוני, "צ'אט", או בדיבור גס או פוגעני, אסור בהחלט. התחזות לאדם אחר, ובכלל זה עובד של חברת Moroccanoil, מארח, או נציג או חברים או מבקרים אחרים באתרי האינטרנט של Moroccanoil אסור. אין להעלות לרשת האינטרנט, להפיץ, או לפרסם בכל דרך אחרת באמצעות אתרי האינטרנט של Moroccanoil כל תוכן שיש בו הוצאת דיבה, השמצה, תועבה, איום, הפרת פרטיות או זכויות יוצרים, תוכן גס, בלתי-חוקי או מפוקפק בכל מובן אחר, או תוכן שיהיה שיש בו הפרת זכויות של צד כלשהו, או חומר המעודד מעשים כאלו או יהווה עילה לתביעה או לפגיעה בחוק. אין להעלות לאתר תוכן מסחרי או להשתמש באתר זה כדי לשדל אחרים להצטרף או להיות חברים בכל שירות מסחרי מקוון אחר או בכל ארגון אחר.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים -

כל התוכן הכלול באתרי האינטרנט של Moroccanoil, כולל אך מבלי להיות מוגבל למלל, עיצוב, גרפיקה, ממשק או קוד ובחירתם וארגונם של אלה, מוגן כזכויות יוצרים לפי חוקי ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים אחרים במדינות אחרות, והוא רכושה של חברת Moroccanoil. כל הזכויות שמורות.

כל הסימנים המסחריים, סימני שירותים ושמות מסחריים (להלן: "הסימנים") הם סימנים מסחריים לא רשומים או רשומים של חברת Moroccanoil, וחברת Moroccanoil היא בעלת הקניין שלהם, או שהם סימנים מסחריים או זכויות קנייניות של אחרים שהעניקו לחברת Moroccanoil את הזכות להשתמש בהם.

שכפול העתקה, פרסום, שידור מחדש, שימוש תקשורתי או כל שימוש אחר בתוכן אסור בהחלט ללא הסכמה שניתנה בכתב ומראש מאת Moroccanoil .

פניות ונהלים לתביעה על הפרת זכויות יוצרים 

הודעות על טענות בעניין הפרת זכויות יוצרים יש לשלוח לנציג האתר הרשום. כל פנייה שאינה בהתאם לנוהל שלהלן לא תזכה לתגובה.

Moroccanoil מכבדת את הקניין הרוחני של הזולת ואנו מבקשים מהמשתמשים ומהמבקרים באתר שלנו לנהוג כך גם הם.  Moroccanoil תטפל בפניות בנושא הפרת זכויות לכאורה ותנקוט בצעדים הנדרשים על פי כל דין. עם קבלת פניות, ובכפוף לדין החל, Moroccanoil תפעל להסיר או למנוע גישה לכל חומר שיימצא מפר זכויות מוגנות או שיימצא כי הוא מהווה פעילות מפרת החוק, והיא תפעל להסיר או למנוע גישה לכל אזכור או קישור לחומר או לפעילות שנמצאו מפרי זכויות מוגנות או מפרי חוק.

אם אתם סבורים שהופרו זכויות יוצרים שלכם, אנא ספקו ל Moroccanoil את המידע הנחוץ שלהלן. אנא קבלו את עצתנו - על מנת שהפניה תהיה יעילה, על הפנייה לכלול את כל הפרטים שלהלן:

1. חתימה פיזית או אלקטרונית של האדם המורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכויות יוצרים שהופרו לכאורה;

2. תיאור של היצירה שלטענתכם זכויות היוצרים בה הופרו;

3. תיאור של המקום באתרי האינטרנט שלMoroccanoil  בו מצוי החומר שלטענתכם מפר זכויות יוצרים;

4. כתובתכם, מספר הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם וכל מידע אחר שסביר שיש בו די כדי לאפשר ל-Moroccanoil ליצור עמכם קשר;

5. הצהרה חתומה על ידיכם ולפיה אתם סבורים בתום לב שהחומר השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, נציגיהם, או על פי כל דין;

6. תצהיר חתום על ידכם ולפיו המידע המצוין בפנייתכם מדויק וכי אתם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול בשמם של בעלי הזכויות שהופרו לכאורה.

פניות בטענה על הפרת זכויות יוצרים יש להפנות:

באמצעות דואר רשום:

שמן מרוקאי ישראל

מחלקה משפטית

רח' משה לוי 16

ראשון לציון

 

באמצעות פקס: 03-9426132

שינוי תנאי השימוש 

 Moroccanoil עשויה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן, על פי שיקול דעתה הבילעדי, על ידי עדכון פרק זה באתר. עליכם לבקר בדף זה מפעם לפעם כדי לסקור את התנאים התקפים בכל עת מכיוון ואתם מחויבים בהם. תשומת לבכם לכך כי תנאים אלה עשויים להיות מוחלפים בתנאים או בהגדרות הממוקמות בדפים מסוימים באתר זה.

כל התנאים המתייחסים לזכויות יוצרים ולסימנים מסחריים, כתב הסרת אחריות, תביעות, עירבון מוגבל, תשלום פיצויים, חוקים ישימים, בוררות וכללי, ימשיכו להיות תקפים גם עם סיום פעילות האתר.

השתתפות המשתמש

Moroccanoil אינה סוקרת ואינה יכולה לסקור את כל הפרסומים והחומרים שנשלחו למשתמשים או נוצרו על ידי המשתמשים הגולשים באתרי האינטרנט של Moroccanoil, ואינה אחראית בשום אופן לתוכנם של פרסומים וחומרים אלה. אתם מודעים לכך שכאשר ניתנת לכם האפשרות לפרסם חומר שנוצר על ידי המשתמשים באתרי האינטרנט של Moroccanoil או להפיצו, Moroccanoil ממלאת תפקיד סביל של אמצעי להפצת החומרים הללו ואינה לוקחת על עצמה כל התחייבות או אחריות ביחס לשום תכנים או פעילויות באתרי האינטרנט של Moroccanoil. 

עם זאת, Moroccanoil שומרת לעצמה את הזכות לחסום או להסיר פרסומים או חומרים שהחליטה כי הם: א. גסים, משמיצים או פוגעניים; ב. דבר מרמה, מטעים או מוליכים שולל; ג. מפרים זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל קניין רוחני אחר של הזולת; ד. מפרים כל דין; ה. מעליבים או בלתי מקובלים על פי שיקול הדעת הבלעדי של  Moroccanoil. 

כל מידע אישי מזהה שאתם מפרסמים או משדרים יטופל על ידי Moroccanoil בהתאם למדיניות הפרטיות של  Moroccanoil. 

תוכן ומידע גולשים

מלבד מידע אישי הניתן לזיהוי אנו עשויים לאסוף מכם, בהתאם להנחיות מדיניות הפרטיות שלנו, כל חומר, מידע או מסרים אחרים שתעבירו, תעלו לרשת האינטרנט או תפרסמו באתר זה(להלן:"מסרים"). מסרים אלו ייחשבו בלתי חסויים ובלתי כפופים לזכויות יוצרים ול- Moroccanoil לא יהיו כל התחייבויות הקשורות למסרים אלה.  Moroccanoil  ומעצביה יהיו רשאים להעתיק, לחשוף, להפיץ, להטמיע ולעשות כל שימוש אחר במסרים ובכל הנתונים, התמונות, קטעי הקול, הטקסטים ודברים אחרים מסוג זה לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית.  Moroccanoil  עשויה, אך מבלי להתחייב לכך, לנטר או לסקור כל אחד מהאזורים באתרי האינטרנט של Moroccanoil שבהם משתמשים שולחים או מפרסמים מסרים או מתקשרים זה עם זה, בכלל זה אך מבלי להיות מוגבלים להם, חדרי "צ'אט", לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, ואת תוכנם של מסרים מסוגים אלה. עם זאת, ל- Moroccanoil לא תהיה שום התחייבות הקשורה לתוכנם של מסרים מסוגים אלה, בין אם הם קשורים לחוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, הוצאת דיבה, פרטיות, התבטאות גסה או חוקים אחרים, ובין אם לא.

קישורים של צד שלישי

במטרה להעצים את ערך האתר עבור המבקרים בו, אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, הנמצאים בבעלותו של צד שלישי או מופעלים על ידי חברה המשרתת צד שלישי וכל צד שלישי אחר (להלן: "אתרים חיצוניים"), עם זאת, וגם אם הצד השלישי מסונף ל- Moroccanoil, ל-Moroccanoil אין שום שליטה על אתרים חיצוניים שלכל אחד מהם יש נהלי פרטיות ואיסוף מידע משלו, והם אינם תלויים ב- Moroccanoil. ל- Moroccanoil אין שום התחייבות או אחריות כלפי פעולות בלתי תלויות אלה ואינה אחראית על נהלי הפרטיות או על התוכן של אתרים חיצוניים. אתרים חיצוניים נועדו אך ורק לנוחותכם ולפיכך אתם גולשים בהם תחת אחריותכם בלבד. הקישורים אינם מרמזים ש- Moroccanoil מממנת אתרים חיצוניים, תומכת בהם, מסונפת אליהם או קשורה אליהם או כי קיימת הרשאה חוקית כלשהי להשתמש בסימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, עיצוב, לוגו, סמל או כל חומר אחר תחת זכויות יוצרים, המוצג או נגיש באמצעות אתרים חיצוניים.

הסרת אחריות.

Moroccanoil®  אינה אחראית לנכונותו או לשלמותו של התוכן באתר זה או לתוכנם של אתרים חיצוניים כלשהם.  

Moroccanoil® אינה מסננת פרסומות או תוכן אחר שילדים עלולים לצפות בו דרך אתרי  Moroccanoil®או דרך אתרים מקושרים (להלן: "hot-linked"), או תוכן או חומרים מהאינטרנט ו/או פרסומות שאינן ראויות לילדים. אנו מעודדים את ההורים ואת המשגיחים על הילדים לפקח על השימוש ולעיין באתר זמן מה יחד עם ילדיהם ולשקול שימוש בתוכנה לסינון תוכן.

אתר זה והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים באתר זה, לרבות מלל, גרפיקה וקישורים, מסופקים "כמות שהם" וללא נשיאת אחריות משום סוג, בין אם גלויה ובין אם נרמזת.

Moroccanoil®  מסירה מעצמה כל אחריות, ישירה ואו עקיפה, ליכולת שיווקית ולהתאמה למטרה מסוימת, לאי-הפרת זכויות, לאי-חשש מפני וירוס במחשב, ולאחריות הנובעת מיחסים עסקיים או מנראות.

Moroccanoil®  אינה טוענת או נושאת באחריות לכך שהפונקציות באתר יהיו נטולות הפרעות או נטולות שגיאות, לכך שהפגמים יתוקנו או לכך שאתר זה או השרת העושה אתר זה זמין הם נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.  Moroccanoil  אינה נושאת בשום אחריות ואינה טוענת כל טענה הנוגעת לשימוש בחומרים שבאתר זה במובן של שלמותם, נכונותם, דיוקם, התאמתם, שמישותם, דייקנותם, מהימנותם וכיוצא באלה. 

הגבלת חבות 

בשום מקרה Moroccanoil לא תישא בשום חבות בשל נזקים מכל סוג - ישירים, בלתי ישירים, מיוחדים, הקשורים בעונשין, משניים, ייחודיים או עקיפים, גם אם Moroccanoil יעצה בעבר בנוגע להיתכנות נזקים כאלה, בין אם בפעולה במסגרת חוזה, הזנחה או כל תיאוריה אחרת, הנובעת או קשורה לשימוש, לאי-יכולת להשתמש או לנראותם של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים באתר זה. 

הדין החל .

שימושכם באתרי האינטרנט של Moroccanoil יהיה כפוף בכל מובן לחוקי מדינת קליפורניה, ארצות הברית, ולא יחולו עליו כללי אמנת האו"ם בנושא חוזי ממכר טובין בינלאומיים (1980). מוסכם עליכם כי סמכות השיפוט ומקום השיפוט בכל הליך שיפוטי הנוגע במישרין או בעקיפין לאתרי האינטרנט של Moroccanoil או קשור אליהם (כולל אך מבלי להיות מוגבל לרכישתם של מוצרי Moroccanoil), יהיו בבתי המשפט הפדראליים בלוס אנג'לס, קליפורניה. כל עילה להליך או לתביעה שעשויה להיות לכם ביחס לאתרי האינטרנט של Moroccanoil (כולל אך מבלי להיות מוגבל לרכישת מוצרי Moroccanoil) חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת מיום היווצרות העילה.

כל ויתור של Moroccanoil® על זכות מזכויותיה בעניין זה לא יהוו תקדים ולא יחשבו כשינוי של תנאים והגדרות אלה.

 Moroccanoil  עשויה להאציל זכויות ותפקידים הנכללים בהסכם זה לכל צד שלישי בכל זמן ומבלי להודיע על כך.

Moroccanoil  אינה טוענת שחומרים כלשהם באתרי האינטרנט של Moroccanoil הם ראויים או זמינים לשימוש במקומות אחרים וכי גישה אליהם מתחומים שבהם תוכנם אינו חוקי היא אסורה. אלה אשר בוחרים לגלוש לאתר זה ממיקומים הנמצאים מחוץ לקליפורניה עושים זאת ביוזמתם והם האחראים לציות לחוקים המקומיים התקפים שם. 

בוררות

השימוש באתר זה מהווה אישור להסכמתכם לכך ש- Moroccanoil, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לדרוש מכם להגיש כל טענה הנובעת משימוש באתר זה לבוררות סופית ומחייבת תחת חוקי הבוררות הבינלאומיים של איגוד הבוררות האמריקאי (American Arbitration Association), באמצעות בוררות אחת או יותר שיקבעו בהתאם לחוקים שצוינו.

כל פסיקה בבוררות תהיה מוגבלת לנזקים כספיים ולא תכלול כל צו או הוראה לאף אחד מהצדדים, מלבד הוראה לשלם סכום כספי. יתרה מזאת, לבוררות או לבוררויות לא תהיה כל סמכות לפסוק בשל נזקים משניים או אחרים.

 

TERMS OF USE OF THE MOROCCANOIL E-STORE 

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE AND DISCLAIMERS CAREFULLY BEFORE USING THE Moroccanoil E-STORE (the "E-Store"). The following are the terms of the agreement between Moroccanoil Inc. (“Moroccanoil”) and the Buyer (“Buyer”) of any products through Moroccanoil’s website (the “Site”). Buyer is requested to review these terms carefully before ordering:

INTRODUCTION

Buyer agrees to the terms and conditions outlined in this Online Contract ("Contract") with respect to the goods and information provided by or through the E-Store. This Contract constitutes the entire and only agreement between Moroccanoil and Buyer, and supersedes any and all prior or contemporaneous agreements, representations, warranties, and understandings with respect to the goods and information provided by or through the E-Store, and the subject matter of this Contract. Buyer agrees to review this Contract prior to purchasing anything and purchase of a good shall be deemed acceptance of this Contract.

SETUP AND PAYMENT

Buyer represents and warrants that (i) the credit card information supplied is true, correct and complete and (ii) charges incurred by the Buyer will be honored by the Buyer's credit card company and (iii) Buyer shall pay charges incurred by Buyer at the amounts in effect at the time incurred, including all applicable taxes. Buyer shall be responsible for all charges incurred through use of Buyer's password. Buyer agrees to keep his or her password confidential and to notify Moroccanoil within 24 hours of any breach of this Contract or unauthorized use of the password. Moroccanoil does not protect Buyer from unauthorized use of Buyer's password.

COPYRIGHT

The content, organization, gathering, compilation, magnetic translation, digital conversion and other matters related to the E-Store are protected under applicable copyrights, trademarks, and other proprietary (including but not limited to intellectual property) rights, and, the copying, redistribution, use or publication by a Buyer of any such content or any part of the E-Store is prohibited.

EDITING, DELETING, AND MODIFICATION

Moroccanoil reserves the right in its sole discretion to remove any goods for sale from the E-Store. Upon notice published over the E-Store, Moroccanoil may modify this Contract, or prices, and may discontinue or revise any or all aspects of the E-Store in its sole discretion and without prior notice. Modification of this Contract will be deemed effective upon publication on the E-Store with respect to transactions occurring after said date.

RIGHT TO REFUSE

Moroccanoil reserves the right in its sole discretion to refuse service at any time. Sale of any goods is subject to availability.

INDEMNIFICATION

Buyer agrees to indemnify, defend and hold Moroccanoil and its affiliates, licensors and suppliers harmless from any liability, loss, claim and expense, including reasonable attorney's fees, related to a Buyer's violation of this Contract or use of the E-Store.

NON-TRANSFERABLE

Buyer's right to use the E-Store is not transferable and is subject to any limits established by Moroccanoil or by Buyer's credit card company.

DISCLAIMER

THE GOODS OFFERED THROUGH THE E-STORE ARE PROVIDED "AS AVAILABLE," AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE DISCLAIMED (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DISCLAIMER OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THE SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY OF Moroccanoil, FOR ANY REASON, AND BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE BUYER FOR THE PARTICULAR ITEMS PURCHASED. Moroccanoil AND ANY OF ITS AFFILIATES, DEALERS OR SUPPLIERS ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LITIGATION, OR THE LIKE), WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN Moroccanoil AND BUYER. THIS E-STORE AND GOODS WOULD NOT BE PROVIDED WITHOUT SUCH LIMITATIONS. SOME STATE STATUTES MAY APPLY REGARDING LIMITATION OF LIABILITY.

ORDER CONFIRMATION & SHIPPING

After Buyer’s order has been submitted, a page will be displayed confirming that the order was received. An email confirming receipt of the order will also be sent to Buyer shortly after the order is submitted. If an order confirmation does not arrive within 24 hours after submission, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, or via email at online@moroccanoil.com for assistance.

Moroccanoil orders are shipped on business days (Monday through Friday 8:30-17:30, excluding major holidays). All orders are subject to authorization. Only authorized orders will be processed and shipped.

If an order was not shipped, was incorrectly shipped, is missing a product or contains a damaged or defective item, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, or via email at online@moroccanoil.com for assistance.

DEFECTIVE PRODUCTS

If a product purchased is defective, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, or via email at online@moroccanoil.com, within 14 days of receipt. In order to process its request, Buyer shall provide a detailed description of the defect and a proof of purchase.

IMPORTANT: At the moment, Moroccanoil does not accept any returns. If deemed appropriate at Moroccanoil’S own discretion, an online credit in the amount of the total purchase will be issued for defective products.

Please note: This section only applies to products purchased on the E-Store. Products purchased on the E-Store cannot be returned to a Moroccanoil distributor.

USE OF INFORMATION

Moroccanoil reserves the right, and Buyer authorizes Moroccanoil, to the use and assignment of all information regarding Buyer’s use of the E-Store and all information provided by Buyer, subject to applicable law.

GOVERNING LAW

This Agreement is governed by the substantive laws of the State of California, without regard to the principles of conflicts of law, provided, however, the obligation to arbitrate shall be governed by the Federal Arbitration Act, which preempts any law that limits arbitration, such as California Code of Civil Procedure '' §§ 1281.2, 1281.3 or 1281.4.  Each person or entity who is a Party to this Agreement or subject to the arbitration provisions of this Agreement consents to jurisdiction and venue of the state and federal courts in Los Angeles, California.

Any cause of action of Buyer with respect to the E-Store must be instituted within 3 months after any purchase or be forever waived and barred. All actions shall be subject to the limitations set forth in the above Disclaimer. The language in this Contract shall be interpreted as to its fair meaning and not strictly for or against any party.

LITIGATION

All legal proceedings arising out of or in connection with this Contract shall be brought solely in the State of California and Buyer expressly submits to the jurisdiction of said courts and Buyer consents to extra-territorial service of process. Should any part of this Contract be held invalid or unenforceable, that portion shall be construed consistent with applicable law as nearly as possible to reflect the original intentions of the parties and the remaining portions shall remain in full force and effect. To the extent that anything in or associated with the E-Store or Moroccanoil is in conflict or inconsistent with this Contract, this Contract shall take precedence. Failure of Moroccanoil to enforce any provision of this Contract shall not be deemed a waiver of such provision nor of the right to enforce such provision.

ACKNOWLEDGMENT

This Agreement represents the entire understanding between Buyer and Moroccanoil regarding its use of the E-Store and supersedes any prior statements or representations.

ORDER LIMITS

Products ordered online are not for resale. As such, Moroccanoil reserves the right to limit order quantities per item and the total value of products ordered per day and per month.

CURRENCY & SALE TAXES

All prices on the E-store are in US dollars. Buyer agrees that all orders shipped by Moroccanoil are subject to sales tax, applicable in accordance with the tax code of the state to which the order will be shipped. Tax is estimated at the time an order is placed and a final calculation of the actual sales tax will be reflected on Buyer’s order confirmation e-mail and packing slip.

SECURITY ONLINE

Credit card information entered on the E-Store is secure and safe using a VeriSign SSL Certificate. All orders placed on the E-Store are encrypted, thereby protecting any credit card information that is submitted at the time of the order. By using the most advanced consumer online security technique to date, Moroccanoil can insure that all orders are placed safely and securely. As such, Moroccanoil is not liable for any direct or indirect damages related to credit card fraud or theft.

INTERNATIONAL ORDERS

At this time, Moroccanoil ships strictly to the contiguous 48 U.S. states, plus Alaska and Hawaii, and Canada. Shipments to international destinations and U.S territories (such as Puerto Rico and Guam) are currently unavailable.

CUSTOMER SERVICE

For any questions on how to order or the status of an order, please contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, Monday to Friday 8:30-17:30, or via email at online@moroccanoil.com for assistance.