תקנון האתר – שמן מרוקאי ישראל

ינואר 2021

כללי

WWW.MOROCCANOIL.COM\IL הוא אתר אינטרנט, המוכר מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים (להלן: "האתר"), ומופעל ע"י שמן מרוקאי ישראל בע"מ, חברה המאוגדת בישראל, מספר ח.פ. 514031053. (להלן: החברה" ), החברה מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון")  בכל מקום בתקנון בו נכתב "החברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.

 1. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים.
 2. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשת באתר. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
 3. מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי).
 4. מוצרים ושירותים לשימוש אישי

המוצרים והשירותים הזמינים באתר זה וכל דוגמיות שלהם אשר אנו עשויים לספק לך, מיועדים לשימוש אישי בלבד. אינך רשאית לשמש כמשווק שלנו ולמכור או למכור מחדש כל מוצר או שירות או דוגמית שלו, שרכשת או קיבלת מאתנו בדרך אחרת. אנו שומרים את הזכות, עם או ללא הודעה, לבטל או להפחית את הכמות של כל הזמנה שיש לבצע, או של מוצרים או שירותים כלשהם שיש לספק לך, אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הם עשויים להביא להפרה של התנאים והתניות שלנו.

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.
 3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
  החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדוייק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוחה באתר.
 5. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין הקוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.
 7. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
 8. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

אופן השימוש באתר

 1. "משתמשת"/"לקוחה" באתר הנה כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצעת רכישה בחנות, מבקרת, גולשת ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת.
 2. כל משתמשת מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:
 3. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.
 4. לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמשת העוברת על האמור לעיל ו/או למנוע ממנה כל שימוש באתר בעתיד.
 5. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
 6. המשתמשת רשאית לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושה האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 7. המשתמשת באתר מצהירה כי הנה מקבלת את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכימה לנהוג על פיהם.
 8. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 2. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. למידע בנוגע לאלרגנים במוצרים או רגישויות אחרות, נא עיין בתווית ובמידע המסופק עם כל מוצר לפני השימוש.
 4. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 5. החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן"המחירים").עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 6. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה.
 7. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 8. על מנת לבצע הזמנה, על הלקוחה להקליד את כמות המוצרים שהיא מעוניינת לרכוש (עד חמישה (5) מכל מוצר יחיד), עם רכישה מרבית של 2,000 שקלים ישראליים חדשים לכל לקוחה. לתשומת לבך, האספקה והמשלוח כפופים לזמינות הפריטים המסוימים במלאי. כמו כן, אנו מחויבים להגביל הזמנות לשלוש (3) הזמנות ביום ללקוח לכל היותר.
 9. לקוחות יכולים לשלם עבור המוצרים רק באמצעות כרטיס חיוב הנושא את שמם בלבד, התקף בישראל. כרטיסי החיוב הבאים מכובדים לצורך ביצוע תשלומים: ויזה, מאסטרכארד, ישראכרט, פייפאל.
 10. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI  DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 11. איננו מכבדים כרטיסי חיוב עם כתובות לחיוב מחוץ לישראל.
 12. איננו מכבדים המחאות, מזומן, אשראי, שוברים, קופונים ו/או כל צורה אחרת של מטבע, תשלום או תמורה.
 13. לקוחות לא יחויבו בגין מוצר כלשהו עד שיישלח.
 14. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים בסייל. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע.
 15. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.

הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

בטרם רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום (להלן: "טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוחה המזמינה בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.

 1. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 2. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל המזמינה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן היא תוחזר אל דף התשלום ותתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמינה בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמינה לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת אימות"). למען הסר ספק אין בחיוב הלקוחה ו/או בשליחת הודעת האימות בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי ו/או לחייב את החברה בהספקת המוצר. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמינה מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").
 4. במקרה והודעת אימות ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוחה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוחה תפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך בכתובת הדוא"ל הבאה: contactus@moroccanoil.com
 5. ניתן להירשם לאתר תחת רישום לאתר ללקוחות חדשות. לקוחה תרשום את עצמה לאתר פעם אחת בלבד, באמצעות יצירת חשבון אחד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 6. לבחירת הלקוחה אם לבצע הזמנה באתר לאחר הרשמה לאתר או ללא הרשמה לאתר.
 7. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדוא"ל הבאה: contactus@moroccanoil.com
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוחה.
 9. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
 10. דמי משלוח - רכישה מעל 250 ₪ באתר, תהא פטורה מתשלום דמי משלוח. רכישה מתחת ל- 250 ₪ כרוכה בתשלום דמי משלוח, כמפורט באתר. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת.
 11. החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר ו/או ביטול עסקה, יזוכו על ידי החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.
 12. ביטול עסקה הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו ובהתאם למדיניות ביטול עסקה כפי שהינה מופיעה בתקנון זה ובאתר.

 

ביטול עסקה על ידי המשתמשת באתר

 1. רק הלקוחה המזמינה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן.
 2. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו על ידי החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר." וככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לאיוחזר עם ביטול העסקה.
 3. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוחה את הסכומים ששילמה בגין העסקה. החזר כספי יינתן  בהתאם להוראות החוק.
 4. בהתאם לחוק, הלקוחה רשאית לבטל עסקה בדואל הבא: contactus@moroccanoil.com. בהודעת ביטול על הלקוחה לפרט את שמה ומספר הזהות שלה ואת מספר ההזמנה.
 5. לקוחה רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם. הלקוחה תהיה רשאית להחזיר את המוצרים באמצעות שליח למחסני החברה בראשון לציון.
 6. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוחה כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוחה שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.
 7. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 8. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 9. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 10. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
 11. המוצרים ניתנים להחזרה כשהם סגורים הרמטית באריזתם המקורית בלבד, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש.
 12. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. תודיע על כך הלקוחה לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

ביטול עסקה ע"י החברה ו/או האתר

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
 2. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
 3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
 4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
 5. כאשר הלקוחה חבה חוב כספי לאתר ו/או לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;
 6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
 7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, מגפה, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
 8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;
 9. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;
 10. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 11. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

אספקת והובלת המוצרים

 1. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוחה בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי.
 2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.
 3. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
 4. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית).
 5. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוחה הודעת אימות.
 6. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 7. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
 8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח, לפי העניין, החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוחה במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוחה לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
 9. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
 10. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, ו/או במקרים בהם הלקוחה רכשה מוצרים במסגרת "מכירה מיוחדת" ו/או הטבות שונות המופיעות באתר, ובעת ליקוט ההזמנה התברר כי קיים חוסר במלאי במוצרים באתר, החברה תשלח ללקוחה הודעת דוא"ל ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי והלקוחה לא תחויב בגין הפריטים שחסרים .
 11. יובהר בזאת כי בגין מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" ו/או בהטבות, החיוב יבוצע בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.
 12. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים  לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 3. הלקוחה מתחייבת שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם ("Domain"), פטנטים, סימני המסחר לרבות השם "Moroccanoil", מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, סימני מסחר, Know How, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.
 1. החברה רואה בגולשת ברשת האינסטגרם אשר העלתה תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי האתר יחד עם התיוג #arganeveryday #arganonstage #moroccanoil_il @moroccanoil @moroccanoil_il #מורוקןאויל - כמי שהזמינה את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות חברתיות בהן יש לאתר עמוד. גולשת אשר אינה מעוניינת בהצגת התמונות שהועלו על ידה באופן הנ״ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי           תקשורת שתבחר, והסרת התמונות תתבצע מיידית.

 

 

פרטיות ואבטחת מידע

 1. פרטיות משתמשות האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשות. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרות ו/או לקוחות האתר, החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשות בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מיד.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה:"המידע") א. מידע שאת מוסרת ביודעין. הנרשמת לאתר מאשרת שהיא מסרה את המידע אודותיה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. הלקוחה תהא אחראית באשר לנכונות המידע הנמסר על ידה; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד');

ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות בלינק הבא.

 1. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת, ידוע כי מידע שלקוחה בוחרת לפרסם באתר כגון, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו' אינו בגדר מידע פרטי.
 2. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל:

contactus@moroccanoil.com

 

 

תנאי שימוש באתר

Terms of Use of the Moroccanoil® Websites

אנא קראו היטב את תנאי השימוש לפני השימוש באתר

גלישה באתר או שימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן.

הנכם נדרשים לעיין היטב בתנאים המפורטים להלן ואם אינכם מסכימים להם - אנא הימנעו משימוש באתר, שכן תנאים אלו יחולו על היחסים שבין Moroccanoil ובין המשתמשים באתר.  
אתרי Moroccanoil המופעלים על ידי חברת שמן מרוקאי ישראל בע"מ ו/או חברות הבת שלה (להלן: "Moroccanoil"), מוצעים לשימושכם בתנאי שתקבלו את תנאי השימוש המפורטים להלן ללא שינוי. עצם השימוש באתרי האינטרנט של Moroccanoil מהווה אישור להסכמתכם לתנאי השימוש. 
השימוש באתר Moroccanoil מסוים הכלול ברשת אתרי האינטרנט של Moroccanoil כפוף גם להגדרות המובאות באותו אתר (להלן: "הגדרות נוספות"). במקרה שבו ההגדרות הנוספות לא תהיינה תואמות להגדרות המפורטות כאן, ההגדרות המפורטות כאן יקבעו.

שינוי תנאי השימוש

Moroccanoil שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש והנכם מתבקשים לעיין מעת לעת בתנאי השימוש.

שימוש אישי ולא מסחרי

אתרי האינטרנט של  Moroccanoil מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אסור למשתמש לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיון, ליצור נגזרות, למסור או למכור שום מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שנלקחו מאתרי האינטרנט של Moroccanoil, אלא אם הדבר נעשה למטרות שאינן מסחריות.

כל שימוש אחר בחומר המצוי באתרי האינטרנט של Moroccanoil, לרבות שכפול, הפצה, פרסום מחדש, הצגה או שידור של תוכן, אסור בהחלט ללא קבלת רשות בכתב ומראש מ- Moroccanoil.

שימוש לא נאות בכל דרך או צורה באתרי האינטרנט של Moroccanoil, ובכלל זה באמצעות הדואר האלקטרוני, "צ'אט", או בדיבור גס או פוגעני, אסור בהחלט. התחזות לאדם אחר, ובכלל זה עובד של חברת Moroccanoil, מארח, או נציג או חברים או מבקרים אחרים באתרי האינטרנט של Moroccanoil אסור. אין להעלות לרשת האינטרנט, להפיץ, או לפרסם בכל דרך אחרת באמצעות אתרי האינטרנט של Moroccanoil כל תוכן שיש בו הוצאת דיבה, השמצה, תועבה, איום, הפרת פרטיות או זכויות יוצרים, תוכן גס, בלתי-חוקי או מפוקפק בכל מובן אחר, או תוכן שיהיה שיש בו הפרת זכויות של צד כלשהו, או חומר המעודד מעשים כאלו או יהווה עילה לתביעה או לפגיעה בחוק. אין להעלות לאתר תוכן מסחרי או להשתמש באתר זה כדי לשדל אחרים להצטרף או להיות חברים בכל שירות מסחרי מקוון אחר או בכל ארגון אחר.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים -

כל התוכן הכלול באתרי האינטרנט של Moroccanoil, כולל אך מבלי להיות מוגבל למלל, עיצוב, גרפיקה, ממשק או קוד ובחירתם וארגונם של אלה, מוגן כזכויות יוצרים לפי חוקי ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים אחרים במדינות אחרות, והוא רכושה של חברת Moroccanoil. כל הזכויות שמורות.

כל הסימנים המסחריים, סימני שירותים ושמות מסחריים (להלן: "הסימנים") הם סימנים מסחריים לא רשומים או רשומים של חברת Moroccanoil, וחברת Moroccanoil היא בעלת הקניין שלהם, או שהם סימנים מסחריים או זכויות קנייניות של אחרים שהעניקו לחברת Moroccanoil את הזכות להשתמש בהם.

שכפול העתקה, פרסום, שידור מחדש, שימוש תקשורתי או כל שימוש אחר בתוכן אסור בהחלט ללא הסכמה שניתנה בכתב ומראש מאת Moroccanoil .

פניות ונהלים לתביעה על הפרת זכויות יוצרים 

הודעות על טענות בעניין הפרת זכויות יוצרים יש לשלוח לנציג האתר הרשום. כל פנייה שאינה בהתאם לנוהל שלהלן לא תזכה לתגובה.

Moroccanoil מכבדת את הקניין הרוחני של הזולת ואנו מבקשים מהמשתמשים ומהמבקרים באתר שלנו לנהוג כך גם הם.  Moroccanoil תטפל בפניות בנושא הפרת זכויות לכאורה ותנקוט בצעדים הנדרשים על פי כל דין. עם קבלת פניות, ובכפוף לדין החל, Moroccanoil תפעל להסיר או למנוע גישה לכל חומר שיימצא מפר זכויות מוגנות או שיימצא כי הוא מהווה פעילות מפרת החוק, והיא תפעל להסיר או למנוע גישה לכל אזכור או קישור לחומר או לפעילות שנמצאו מפרי זכויות מוגנות או מפרי חוק.

אם אתם סבורים שהופרו זכויות יוצרים שלכם, אנא ספקו ל Moroccanoil את המידע הנחוץ שלהלן. אנא קבלו את עצתנו - על מנת שהפניה תהיה יעילה, על הפנייה לכלול את כל הפרטים שלהלן:

1. חתימה פיזית או אלקטרונית של האדם המורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכויות יוצרים שהופרו לכאורה;

2. תיאור של היצירה שלטענתכם זכויות היוצרים בה הופרו;

3. תיאור של המקום באתרי האינטרנט שלMoroccanoil  בו מצוי החומר שלטענתכם מפר זכויות יוצרים;

4. כתובתכם, מספר הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם וכל מידע אחר שסביר שיש בו די כדי לאפשר ל-Moroccanoil ליצור עמכם קשר;

5. הצהרה חתומה על ידיכם ולפיה אתם סבורים בתום לב שהחומר השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, נציגיהם, או על פי כל דין;

6. תצהיר חתום על ידכם ולפיו המידע המצוין בפנייתכם מדויק וכי אתם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול בשמם של בעלי הזכויות שהופרו לכאורה.

פניות בטענה על הפרת זכויות יוצרים יש להפנות:

באמצעות דואר רשום:

שמן מרוקאי ישראל

מחלקה משפטית

רח' משה לוי 16

ראשון לציון

 

באמצעות פקס: 03-9426132

שינוי תנאי השימוש 

 Moroccanoil עשויה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן, על פי שיקול דעתה הבילעדי, על ידי עדכון פרק זה באתר. עליכם לבקר בדף זה מפעם לפעם כדי לסקור את התנאים התקפים בכל עת מכיוון ואתם מחויבים בהם. תשומת לבכם לכך כי תנאים אלה עשויים להיות מוחלפים בתנאים או בהגדרות הממוקמות בדפים מסוימים באתר זה.

כל התנאים המתייחסים לזכויות יוצרים ולסימנים מסחריים, כתב הסרת אחריות, תביעות, עירבון מוגבל, תשלום פיצויים, חוקים ישימים, בוררות וכללי, ימשיכו להיות תקפים גם עם סיום פעילות האתר.

השתתפות המשתמש

Moroccanoil אינה סוקרת ואינה יכולה לסקור את כל הפרסומים והחומרים שנשלחו למשתמשים או נוצרו על ידי המשתמשים הגולשים באתרי האינטרנט של Moroccanoil, ואינה אחראית בשום אופן לתוכנם של פרסומים וחומרים אלה. אתם מודעים לכך שכאשר ניתנת לכם האפשרות לפרסם חומר שנוצר על ידי המשתמשים באתרי האינטרנט של Moroccanoil או להפיצו, Moroccanoil ממלאת תפקיד סביל של אמצעי להפצת החומרים הללו ואינה לוקחת על עצמה כל התחייבות או אחריות ביחס לשום תכנים או פעילויות באתרי האינטרנט של Moroccanoil. 

עם זאת, Moroccanoil שומרת לעצמה את הזכות לחסום או להסיר פרסומים או חומרים שהחליטה כי הם: א. גסים, משמיצים או פוגעניים; ב. דבר מרמה, מטעים או מוליכים שולל; ג. מפרים זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל קניין רוחני אחר של הזולת; ד. מפרים כל דין; ה. מעליבים או בלתי מקובלים על פי שיקול הדעת הבלעדי של  Moroccanoil. 

כל מידע אישי מזהה שאתם מפרסמים או משדרים יטופל על ידי Moroccanoil בהתאם למדיניות הפרטיות של  Moroccanoil. 

תוכן ומידע גולשים

מלבד מידע אישי הניתן לזיהוי אנו עשויים לאסוף מכם, בהתאם להנחיות מדיניות הפרטיות שלנו, כל חומר, מידע או מסרים אחרים שתעבירו, תעלו לרשת האינטרנט או תפרסמו באתר זה(להלן:"מסרים"). מסרים אלו ייחשבו בלתי חסויים ובלתי כפופים לזכויות יוצרים ול- Moroccanoil לא יהיו כל התחייבויות הקשורות למסרים אלה.  Moroccanoil  ומעצביה יהיו רשאים להעתיק, לחשוף, להפיץ, להטמיע ולעשות כל שימוש אחר במסרים ובכל הנתונים, התמונות, קטעי הקול, הטקסטים ודברים אחרים מסוג זה לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית.  Moroccanoil  עשויה, אך מבלי להתחייב לכך, לנטר או לסקור כל אחד מהאזורים באתרי האינטרנט של Moroccanoil שבהם משתמשים שולחים או מפרסמים מסרים או מתקשרים זה עם זה, בכלל זה אך מבלי להיות מוגבלים להם, חדרי "צ'אט", לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, ואת תוכנם של מסרים מסוגים אלה. עם זאת, ל- Moroccanoil לא תהיה שום התחייבות הקשורה לתוכנם של מסרים מסוגים אלה, בין אם הם קשורים לחוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, הוצאת דיבה, פרטיות, התבטאות גסה או חוקים אחרים, ובין אם לא.

קישורים של צד שלישי

במטרה להעצים את ערך האתר עבור המבקרים בו, אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, הנמצאים בבעלותו של צד שלישי או מופעלים על ידי חברה המשרתת צד שלישי וכל צד שלישי אחר (להלן: "אתרים חיצוניים"), עם זאת, וגם אם הצד השלישי מסונף ל- Moroccanoil, ל-Moroccanoil אין שום שליטה על אתרים חיצוניים שלכל אחד מהם יש נהלי פרטיות ואיסוף מידע משלו, והם אינם תלויים ב- Moroccanoil. ל- Moroccanoil אין שום התחייבות או אחריות כלפי פעולות בלתי תלויות אלה ואינה אחראית על נהלי הפרטיות או על התוכן של אתרים חיצוניים. אתרים חיצוניים נועדו אך ורק לנוחותכם ולפיכך אתם גולשים בהם תחת אחריותכם בלבד. הקישורים אינם מרמזים ש- Moroccanoil מממנת אתרים חיצוניים, תומכת בהם, מסונפת אליהם או קשורה אליהם או כי קיימת הרשאה חוקית כלשהי להשתמש בסימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, עיצוב, לוגו, סמל או כל חומר אחר תחת זכויות יוצרים, המוצג או נגיש באמצעות אתרים חיצוניים.

הסרת אחריות.

Moroccanoil®  אינה אחראית לנכונותו או לשלמותו של התוכן באתר זה או לתוכנם של אתרים חיצוניים כלשהם.  

Moroccanoil® אינה מסננת פרסומות או תוכן אחר שילדים עלולים לצפות בו דרך אתרי  Moroccanoil®או דרך אתרים מקושרים (להלן: "hot-linked"), או תוכן או חומרים מהאינטרנט ו/או פרסומות שאינן ראויות לילדים. אנו מעודדים את ההורים ואת המשגיחים על הילדים לפקח על השימוש ולעיין באתר זמן מה יחד עם ילדיהם ולשקול שימוש בתוכנה לסינון תוכן.

אתר זה והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים באתר זה, לרבות מלל, גרפיקה וקישורים, מסופקים "כמות שהם" וללא נשיאת אחריות משום סוג, בין אם גלויה ובין אם נרמזת.

Moroccanoil®  מסירה מעצמה כל אחריות, ישירה ואו עקיפה, ליכולת שיווקית ולהתאמה למטרה מסוימת, לאי-הפרת זכויות, לאי-חשש מפני וירוס במחשב, ולאחריות הנובעת מיחסים עסקיים או מנראות.

Moroccanoil®  אינה טוענת או נושאת באחריות לכך שהפונקציות באתר יהיו נטולות הפרעות או נטולות שגיאות, לכך שהפגמים יתוקנו או לכך שאתר זה או השרת העושה אתר זה זמין הם נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.  Moroccanoil  אינה נושאת בשום אחריות ואינה טוענת כל טענה הנוגעת לשימוש בחומרים שבאתר זה במובן של שלמותם, נכונותם, דיוקם, התאמתם, שמישותם, דייקנותם, מהימנותם וכיוצא באלה. 

הגבלת חבות 

בשום מקרה Moroccanoil לא תישא בשום חבות בשל נזקים מכל סוג - ישירים, בלתי ישירים, מיוחדים, הקשורים בעונשין, משניים, ייחודיים או עקיפים, גם אם Moroccanoil יעצה בעבר בנוגע להיתכנות נזקים כאלה, בין אם בפעולה במסגרת חוזה, הזנחה או כל תיאוריה אחרת, הנובעת או קשורה לשימוש, לאי-יכולת להשתמש או לנראותם של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים באתר זה. 

הדין החל .

שימושכם באתרי האינטרנט של Moroccanoil יהיה כפוף בכל מובן לחוקי מדינת קליפורניה, ארצות הברית, ולא יחולו עליו כללי אמנת האו"ם בנושא חוזי ממכר טובין בינלאומיים (1980). מוסכם עליכם כי סמכות השיפוט ומקום השיפוט בכל הליך שיפוטי הנוגע במישרין או בעקיפין לאתרי האינטרנט של Moroccanoil או קשור אליהם (כולל אך מבלי להיות מוגבל לרכישתם של מוצרי Moroccanoil), יהיו בבתי המשפט הפדראליים בלוס אנג'לס, קליפורניה. כל עילה להליך או לתביעה שעשויה להיות לכם ביחס לאתרי האינטרנט של Moroccanoil (כולל אך מבלי להיות מוגבל לרכישת מוצרי Moroccanoil) חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת מיום היווצרות העילה.

כל ויתור של Moroccanoil® על זכות מזכויותיה בעניין זה לא יהוו תקדים ולא יחשבו כשינוי של תנאים והגדרות אלה.

 Moroccanoil  עשויה להאציל זכויות ותפקידים הנכללים בהסכם זה לכל צד שלישי בכל זמן ומבלי להודיע על כך.

Moroccanoil  אינה טוענת שחומרים כלשהם באתרי האינטרנט של Moroccanoil הם ראויים או זמינים לשימוש במקומות אחרים וכי גישה אליהם מתחומים שבהם תוכנם אינו חוקי היא אסורה. אלה אשר בוחרים לגלוש לאתר זה ממיקומים הנמצאים מחוץ לקליפורניה עושים זאת ביוזמתם והם האחראים לציות לחוקים המקומיים התקפים שם. 

בוררות

השימוש באתר זה מהווה אישור להסכמתכם לכך ש- Moroccanoil, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לדרוש מכם להגיש כל טענה הנובעת משימוש באתר זה לבוררות סופית ומחייבת תחת חוקי הבוררות הבינלאומיים של איגוד הבוררות האמריקאי (American Arbitration Association), באמצעות בוררות אחת או יותר שיקבעו בהתאם לחוקים שצוינו.

כל פסיקה בבוררות תהיה מוגבלת לנזקים כספיים ולא תכלול כל צו או הוראה לאף אחד מהצדדים, מלבד הוראה לשלם סכום כספי. יתרה מזאת, לבוררות או לבוררויות לא תהיה כל סמכות לפסוק בשל נזקים משניים או אחרים.

 

TERMS OF USE OF THE MOROCCANOIL E-STORE 

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE AND DISCLAIMERS CAREFULLY BEFORE USING THE Moroccanoil E-STORE (the "E-Store"). The following are the terms of the agreement between Moroccanoil Inc. (“Moroccanoil”) and the Buyer (“Buyer”) of any products through Moroccanoil’s website (the “Site”). Buyer is requested to review these terms carefully before ordering:

INTRODUCTION

Buyer agrees to the terms and conditions outlined in this Online Contract ("Contract") with respect to the goods and information provided by or through the E-Store. This Contract constitutes the entire and only agreement between Moroccanoil and Buyer, and supersedes any and all prior or contemporaneous agreements, representations, warranties, and understandings with respect to the goods and information provided by or through the E-Store, and the subject matter of this Contract. Buyer agrees to review this Contract prior to purchasing anything and purchase of a good shall be deemed acceptance of this Contract.

SETUP AND PAYMENT

Buyer represents and warrants that (i) the credit card information supplied is true, correct and complete and (ii) charges incurred by the Buyer will be honored by the Buyer's credit card company and (iii) Buyer shall pay charges incurred by Buyer at the amounts in effect at the time incurred, including all applicable taxes. Buyer shall be responsible for all charges incurred through use of Buyer's password. Buyer agrees to keep his or her password confidential and to notify Moroccanoil within 24 hours of any breach of this Contract or unauthorized use of the password. Moroccanoil does not protect Buyer from unauthorized use of Buyer's password.

COPYRIGHT

The content, organization, gathering, compilation, magnetic translation, digital conversion and other matters related to the E-Store are protected under applicable copyrights, trademarks, and other proprietary (including but not limited to intellectual property) rights, and, the copying, redistribution, use or publication by a Buyer of any such content or any part of the E-Store is prohibited.

EDITING, DELETING, AND MODIFICATION

Moroccanoil reserves the right in its sole discretion to remove any goods for sale from the E-Store. Upon notice published over the E-Store, Moroccanoil may modify this Contract, or prices, and may discontinue or revise any or all aspects of the E-Store in its sole discretion and without prior notice. Modification of this Contract will be deemed effective upon publication on the E-Store with respect to transactions occurring after said date.

RIGHT TO REFUSE

Moroccanoil reserves the right in its sole discretion to refuse service at any time. Sale of any goods is subject to availability.

INDEMNIFICATION

Buyer agrees to indemnify, defend and hold Moroccanoil and its affiliates, licensors and suppliers harmless from any liability, loss, claim and expense, including reasonable attorney's fees, related to a Buyer's violation of this Contract or use of the E-Store.

NON-TRANSFERABLE

Buyer's right to use the E-Store is not transferable and is subject to any limits established by Moroccanoil or by Buyer's credit card company.

DISCLAIMER

THE GOODS OFFERED THROUGH THE E-STORE ARE PROVIDED "AS AVAILABLE," AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE DISCLAIMED (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DISCLAIMER OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THE SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY OF Moroccanoil, FOR ANY REASON, AND BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE BUYER FOR THE PARTICULAR ITEMS PURCHASED. Moroccanoil AND ANY OF ITS AFFILIATES, DEALERS OR SUPPLIERS ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LITIGATION, OR THE LIKE), WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN Moroccanoil AND BUYER. THIS E-STORE AND GOODS WOULD NOT BE PROVIDED WITHOUT SUCH LIMITATIONS. SOME STATE STATUTES MAY APPLY REGARDING LIMITATION OF LIABILITY.

ORDER CONFIRMATION & SHIPPING

After Buyer’s order has been submitted, a page will be displayed confirming that the order was received. An email confirming receipt of the order will also be sent to Buyer shortly after the order is submitted. If an order confirmation does not arrive within 24 hours after submission, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, or via email at online@moroccanoil.com for assistance.

Moroccanoil orders are shipped on business days (Monday through Friday 8:30-17:30, excluding major holidays). All orders are subject to authorization. Only authorized orders will be processed and shipped.

If an order was not shipped, was incorrectly shipped, is missing a product or contains a damaged or defective item, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, or via email at online@moroccanoil.com for assistance.

DEFECTIVE PRODUCTS

If a product purchased is defective, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, or via email at online@moroccanoil.com, within 14 days of receipt. In order to process its request, Buyer shall provide a detailed description of the defect and a proof of purchase.

IMPORTANT: At the moment, Moroccanoil does not accept any returns. If deemed appropriate at Moroccanoil’S own discretion, an online credit in the amount of the total purchase will be issued for defective products.

Please note: This section only applies to products purchased on the E-Store. Products purchased on the E-Store cannot be returned to a Moroccanoil distributor.

USE OF INFORMATION

Moroccanoil reserves the right, and Buyer authorizes Moroccanoil, to the use and assignment of all information regarding Buyer’s use of the E-Store and all information provided by Buyer, subject to applicable law.

GOVERNING LAW

This Agreement is governed by the substantive laws of the State of California, without regard to the principles of conflicts of law, provided, however, the obligation to arbitrate shall be governed by the Federal Arbitration Act, which preempts any law that limits arbitration, such as California Code of Civil Procedure '' §§ 1281.2, 1281.3 or 1281.4.  Each person or entity who is a Party to this Agreement or subject to the arbitration provisions of this Agreement consents to jurisdiction and venue of the state and federal courts in Los Angeles, California.

Any cause of action of Buyer with respect to the E-Store must be instituted within 3 months after any purchase or be forever waived and barred. All actions shall be subject to the limitations set forth in the above Disclaimer. The language in this Contract shall be interpreted as to its fair meaning and not strictly for or against any party.

LITIGATION

All legal proceedings arising out of or in connection with this Contract shall be brought solely in the State of California and Buyer expressly submits to the jurisdiction of said courts and Buyer consents to extra-territorial service of process. Should any part of this Contract be held invalid or unenforceable, that portion shall be construed consistent with applicable law as nearly as possible to reflect the original intentions of the parties and the remaining portions shall remain in full force and effect. To the extent that anything in or associated with the E-Store or Moroccanoil is in conflict or inconsistent with this Contract, this Contract shall take precedence. Failure of Moroccanoil to enforce any provision of this Contract shall not be deemed a waiver of such provision nor of the right to enforce such provision.

ACKNOWLEDGMENT

This Agreement represents the entire understanding between Buyer and Moroccanoil regarding its use of the E-Store and supersedes any prior statements or representations.

ORDER LIMITS

Products ordered online are not for resale. As such, Moroccanoil reserves the right to limit order quantities per item and the total value of products ordered per day and per month.

CURRENCY & SALE TAXES

All prices on the E-store are in US dollars. Buyer agrees that all orders shipped by Moroccanoil are subject to sales tax, applicable in accordance with the tax code of the state to which the order will be shipped. Tax is estimated at the time an order is placed and a final calculation of the actual sales tax will be reflected on Buyer’s order confirmation e-mail and packing slip.

SECURITY ONLINE

Credit card information entered on the E-Store is secure and safe using a VeriSign SSL Certificate. All orders placed on the E-Store are encrypted, thereby protecting any credit card information that is submitted at the time of the order. By using the most advanced consumer online security technique to date, Moroccanoil can insure that all orders are placed safely and securely. As such, Moroccanoil is not liable for any direct or indirect damages related to credit card fraud or theft.

INTERNATIONAL ORDERS

At this time, Moroccanoil ships strictly to the contiguous 48 U.S. states, plus Alaska and Hawaii, and Canada. Shipments to international destinations and U.S territories (such as Puerto Rico and Guam) are currently unavailable.

CUSTOMER SERVICE

For any questions on how to order or the status of an order, please contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1 877-308-5818, Monday to Friday 8:30-17:30, or via email at online@moroccanoil.com for assistance.