KONKURS O NAGRODĘ PROMOCYJNĄ MOROCCANOIL

WARUNKI I ZASADY

 1. WARUNKI I ZASADY

Niniejsze warunki i zasady (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do Konkursu o nagrodę promocyjną Moroccanoil, zwanego dalej „Konkursem”.

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszych Warunków.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest spółka Moroccanoil, 1M7Israel Ltd. Z siedzibą pod adresem 1 Moshe Levi St., Rishon Lezion, Israel (dalej jako „Organizator” lub „my”). Organizator ponosi odpowiedzialność prawną za organizację Konkursu. W przypadku problemów lub pytań dotyczących Konkursu należy skontaktować się z Organizatorem. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez serwis Instagram [Platforma][Platform].

 1. KONKURS

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik ma szansę zdobycia jednej] nagród (zwanych dalej z osobna „Nagrodami”).

Przewidziano jedną nagrodę główną (zwaną dalej „Nagrodą główną”) w postaci:

 • Nourishing Body Care Duo

Konkurs będzie otwarty dla uczestników z następujących krajów:

Belarus, Bulgaria, Switzerland, Germany, Denmark, Spain, UK( England, Scotland, Wales), Finland, France, Iceland, Norway, Netherlands, Portugal, Romania, Slovenia, Ukraine, Czech, Italy, Poland, Russia residents.

(każdy kraj i każda grupa krajów zwane są dalej „Uczestniczącym krajem” i łącznie „Uczestniczącymi krajami”).

 1.  ZASADY KWALIFIKACYJNE

Uczestnicy Konkursu muszą:

 • być osobami pełnoletnimi, co w większości krajów oznacza ukończenie 18 lat z wyjątkami od tej reguły, takimi jak Finlandia i Norwegia, w których uczestnicy muszą mieć ukończone 20 lat; oraz
 • posiadać prawo stałego pobytu w jednym z Uczestniczących krajów.

Z udziału w Konkursie wykluczone są następujące osoby:

 • pracownicy Organizatora lub którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład grupy Organizatora;
 • osoby związane zawodowo z Konkursem lub jego administrowaniem; oraz
 • członkowie najbliższej rodziny lub gospodarstwa domowego wymienionych powyżej grup osób.

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że spełnia powyższe wymagania kwalifikacyjne. Decyzja o uznaniu lub odmowie uznania spełnienia wymogów kwalifikacyjnych należy wyłącznie do Organizatora, który może zażądać od uczestników dowodu lub potwierdzenia przez przyznaniem Nagród. Uczestnicy potwierdzają ponadto, że są osobami pełnoletnimi, co w większości krajów oznacza ukończenie 18 lat z wyjątkami od tej reguły, takimi jak Finlandia i Norwegia, w których uczestnicy muszą mieć ukończone 20 lat.

 1. TERMIN ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od  13.11.2022, godz. 09:00:00 CET do 04.09.2022, godz. 20.11.2022 CET (dalej jako „Termin zgłoszeń”).

Wszelkie zgłoszenia dokonane przed Terminem zgłoszeń lub po jego upływie zostaną automatycznie odrzucone.

 1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Aby wziąć udział w Konkursie, [Wymagania dot. Zgłoszenia][Entrance Requirements] (dalej zwanego „Zgłoszeniem”) na swoim koncie w serwisie Instagram. Aplikacja [Platforma][Platform] jest dostępna na urządzeniach z systemami iOS i Android. Konto uczestnika w serwisie [Platforma][Platform]musi być publiczne — jeśli konto jest prywatne, umieszczony wpis nie będzie zakwalifikowany jako zgłoszenie do Konkursu.

Zgłoszenie uczestnika musi spełniać następujące wymagania:

 • Follow @moroccanoileu 

Zgłoszenie uczestnika musi zostać opisane w następujący sposób:

 • Like the post
 • Tag someone who loves a little bit of luxury any day of the week

 • Bonus: Earn extra entries by sharing the post on your Instagram story tagging @moroccanoileu

Uczestnik może umieścić Zgłoszenie wyłącznie na własnym koncie w serwisie [Platforma][Platform]. Jeśli Zdjęcie uczestnika będzie zgłoszeniem zwycięskim, Organizator może zażądać przedstawienia dowodu, że uczestnik jest posiadaczem konta wykorzystanego do umieszczenia Zgłoszenia.

Uczestnik musi przesłać Zgłoszenie zgodne z formatem i pozostałymi wymaganiami serwisu Instagram.

Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń pod warunkiem, że każde z nich zawiera inne Zdjęcie i jest zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków.

Żadne zakupy nie są wymagane do wzięcia udziału w Konkursie i nie zwiększają szansy na wygraną — uczestnik może wykorzystać dowolne posiadane produkty Moroccanoil.

Organizator może odrzucić wszelkie zgłoszenia, które:

 • zostały skopiowane, do których uczestnik nie posiada praw, lub które zostały wcześniej zgłoszone w dowolnym innym konkursie, loterii lub promocji;
 • zawierają zdjęcie komercyjne lub jego część;
 • zawierają lub w sposób widoczny przedstawiają marki lub znaki towarowe stron trzecich (inne niż należące do Organizatora);
 • budzą uzasadnione podejrzenia naruszenia dowolnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich;
 • zawierają materiały (lub promują działania) o wyraźnie seksualnym charakterze, obsceniczne, pornograficzne, obejmujące przemoc, samookaleczanie lub okaleczanie zwierząt, dyskryminujące (ze względu na rasę, płeć, religię, pochodzenie, niepełnosprawność fizyczną, orientację seksualną lub wiek), niezgodne z prawem, obraźliwe, stanowiące groźbę, bluźniercze, zniesławiające lub prześladowcze, lub wszelkie inne nieodpowiednie treści (zgodnie z decyzją Organizatora);
 • są niekompletne, niezrozumiałe, uszkodzone lub w inny sposób niepełne, lub
 • zostały wykonane z zastosowaniem zautomatyzowanego oprogramowania zgłoszeniowego lub wszelkich innych mechanicznych lub elektronicznych środków, które umożliwiają automatyczne dokonywanie wielokrotnych zgłoszeń do konkursów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne spóźnione, zaginione lub błędnie przesłane zgłoszenia, w tym zgłoszenia, które nie zostaną dostarczone w Terminie zgłoszeń z powodu zakłóceń technicznych, przeciążenia sieci lub z jakiegokolwiek innego powodu.

 1. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Zwycięzcy zostaną wybrani w dniu 21.11.2022 lub w zbliżonym terminie w sposób losowy w oparciu o:

 • zestawienie nagród przedstawione powyżej.

Lista z nazwiskami sędziów będzie dostępna na stronie internetowej Konkursu przez 30 dni od zakończenia Terminu zgłoszeń.

Zwycięzcy zostaną wybrani z tego zweryfikowanego konta i będą kontaktować się tylko przez DM. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, administrowana ani powiązana z Instagramem.

Zostanie wybrany jeden uczestnik z każdego Uczestniczącego kraju, który zdobędzie Nagrodę krajową, a także spośród wszystkich zgłoszeń otrzymanych od uczestników we wszystkich Uczestniczących krajach -- jednego głównego zwycięzcę, który zdobędzie Nagrodę główną. Nie zostanie przyznana Nagroda krajowa dla uczestnika z Uczestniczącego kraju, w którym zdobyto Nagrodę główną.

Po wyborze zwycięzców i poinformowaniu ich o przyznaniu nagród, opublikujemy listę zwierającą zwycięzców, ich Uczestniczący kraj oraz zwycięskie zgłoszenia. W razie sprzeciwu uczestnika wobec publikacji lub udostępnienia informacji użytkownika w serwisie [Platforma][Platform], jego imienia (w postaci widocznej na profilu w serwisie [Platforma][Platform]), Uczestniczącego kraju i zwycięskiego Zgłoszenia, należy skontaktować się z Organizatorem. W takich przypadkach Organizator może nadal być zobowiązany do przekazania informacji i zwycięskiego zgłoszenia na wniosek organu nadzorującego działania reklamowe (lub podobnego właściwego organu) w odpowiednim Uczestniczącym kraju.

Decyzje sędziów w zakresie wyboru zwycięzców będą ostateczne, wiążące i nie podlegają dyskusji ani korespondencji.

 1. NAGRODY

Nagrody opisano na wstępie niniejszych Warunków.

Wszystkie nagrody są uzależnione od dostępności, nie podlegają przeniesieniu ani wymianie — brak możliwości zamiany na ekwiwalent pieniężny. Jeżeli zwycięzca nie odbierze określonego elementu Nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora, taki element Nagrody przepadnie — zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za Nagrodę ani za jej część.

 

Nagrody polegające na uczestnictwie w określonych wydarzeniach muszą zostać odebrane w terminach określonych w niniejszym Regulaminie oraz nie obejmują ubezpieczenia podróżnego, kosztów przejazdów transferowych obejmujących lotniska, dworce i obiekty, posiłków i napojów, wydatków pieniężnych, podatków ani wydatków osobistych. Zapewnione zakwaterowanie obejmuje tylko pokój. Zwycięzcy odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z przyznanymi Nagrodami w uzupełnieniu do wydatków wymienionych powyżej.

Zwycięzcy odpowiadają za zapewnienie możliwości odbycia podróży wraz ze wszystkimi podróżującymi z nimi osobami oraz posiadanie ważnych paszportów, wszelkich niezbędnych wiz i dokumentów związanych z danym wyjazdem w określonych terminach.

Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki należne w związku z przyznaniem lub otrzymaniem Nagrody. W razie wątpliwości zwycięzcy powinni skorzystać z niezależnej porady finansowej przed przyjęciem Nagrody.

Wszelkie pozostałe uzgodnienia będą zależne od decyzji Organizatora.

Organizator może zastąpić Nagrody innymi nagrodami o podobnej w jego ocenie wartości.

 1. ODBIÓR NAGRÓD

W ciągu dziesięciu dni od zakończenia Terminu zgłoszeń zwycięzcy otrzymają powiadomienie przesłane za pośrednictwem serwisu [Platforma][Platform] na konto, na którym umieścili swoje zwycięskie zgłoszenie. Zalecane jest włączenie przez uczestnika powiadomień w serwisie [Platforma][Platform].

Odebranie Nagrody będzie wymagać od zwycięzców zastosowania się do instrukcji odbioru Nagrody oraz podpisania i zwrotu „Ogólnego formularza dotyczącego konkursu i zrzeczenia”, który zostanie dostarczony zwycięzcom przez Organizatora w najkrótszym możliwym terminie.

Jeżeli zwycięzca:

 • nie udzieli odpowiedzi lub nie zastosuje się do instrukcji odbioru Nagrody w ciągu pięciu dni od powiadomienia zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem serwisu [Platforma][Platform]; i/lub
 • nie zwróci „Ogólnego formularza dotyczącego konkursu i zrzeczenia” w ciągu pięciu dni od dostarczenia go zwycięzcy przez Organizatora;

Nagroda zwycięzcy automatycznie przepadnie.

Nagroda zwycięzcy automatycznie przepadnie również w przypadku, gdy:

 • powiadomienie o Nagrodzie zostanie zwrócone jako niedoręczone;
 • zwycięzca odmówi przyjęcia Nagrody; lub
 • zwycięzca nie zastosuje się do niniejszych Warunków.

Jeśli Nagroda zwycięzcy przepadnie, spośród wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń może zostać wybrany zwycięzca alternatywny bez przyznania rekompensaty.

 1. PRAWA I TREŚĆ

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik:

 • udziela Organizatorowi zgody (niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej i na cały okres obowiązywania wszelkich praw własności intelektualnej do swojego Zgłoszenia) na wykorzystanie, wyświetlanie, publikowanie, przekazywanie, kopiowanie, edytowanie, zmienianie, przechowywanie, przekształcanie i udzielanie sublicencji na Zgłoszenie, w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w tym przyznaje prawo do opublikowania Zgłoszenia na stronie internetowej Konkursu oraz w dowolnych mediach w celach reklamowych i promocyjnych, bez dodatkowej weryfikacji ani wynagrodzenia; oraz
 • zgadza się zrzec i nie dochodzić żadnych autorskich praw osobistych w odniesieniu do swojego Zgłoszenia i jego zawartości.

Uczestnik zaświadcza, że:

 • jego Zgłoszenie jest oryginalnym dziełem i nie zostało skopiowane bez zezwolenia, nie jest zniesławiające, nieprzyzwoite, prześladowcze, nie stanowi groźby i nie narusza praw stron trzecich;
 • nie istnieją żadne kolidujące umowy, które ograniczają wykorzystanie Zgłoszenia uczestnika lub jego zawartości;
 • przedstawi dowód wszelkich wymaganych zgód na żądanie Organizatora pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie.

Jeśli dowolne z powyższych zaświadczeń okaże się fałszywe, uczestnik zrekompensuje Organizatorowi wszelkie wynikłe w związku z tym straty lub szkody.

Wszelkie prawa dotyczące nazwy i tytułu Konkursu oraz jego formatu stanowią wyłączną własność Organizatora.

 1. DANE OSOBOWE

Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestnika wyłącznie w zakresie przedstawionym w zasadach ochrony prywatności.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • rekompensatę uczestnikowi i nie przyjmą żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć uczestnika w związku ze zgłoszeniem do udziału Konkursie lub niemożnością wzięcia w nim udziału; lub
 • rekompensatę zwycięzcy i nie przyjmą żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć uczestnika w związku z przyjęciem Nagrody z wyjątkiem przypadku, gdy jest to spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego przedstawicieli bądź dystrybutorów lub ich pracowników.

Nie ma to wpływu na ustawowe prawa uczestnika.

 1. FAŁSZERSTWA I POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Jeżeli z dowolnych przyczyn Konkurs nie może być przeprowadzony zgodnie z planem w wyniku awarii technicznych, nieuprawnionej ingerencji, wirusa komputerowego, awarii sieci komórkowej, fałszerstwa, podejrzenia fałszerstwa, oszustwa, uzasadnionych podejrzeń o oszustwo, nadużycia lub z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora, które zakłócają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, Organizator może anulować lub zmodyfikować Konkurs i/lub zdyskwalifikować dowolną osobę, która jest odpowiedzialna za zaistniały problem.

 1. WŁAŚCIWE PRAWO

Niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem Państwa Izrael i podlegają jego przepisom z wyłączną jurysdykcją sądów izraelskich.

Angielska wersja Warunków opublikowana na stronie internetowej Konkursu jest oficjalną wersją Warunków Konkursu i zastępuje Warunki dostarczone w jakikolwiek inny sposób (ustnie, na piśmie lub w jakiejkolwiek innej formie lub w mediach) oraz w innym języku.