Allmänna villkor för köp genom Moroccanoils Online Shop (Januari 2021)

Allmänna villkor

I detta dokument presenterar och anger vi de allmänna villkor som gäller för din beställning från vår Online Shop.

1.                  OMFATTNING

   • 1.11.1. Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga för alla avtal mellan Moroccanoil etc (som vi nedan refererar till som ”vi” eller ”oss”) och en konsument, i förhållande till köp från vår onlineshop (fortsättningsvis ”Online shop”).
    I enlighet med 1 § konsumentköplagen är du en konsument om du är en fysisk person som ingår ett köp för privata syften och ändamål, det vill säga inte som som ett led i ett företags verksamhet.
   • 1.2. Genom din beställning från vår Online shop så godkänner du dessa Allmänna Villkor i dess nuvarande version.
   • 1.3 Vi godkänner inte alternativa villkor för köpet, även i fall där vi inte uttryckligen förtydligat detta

   2.               AVTALETS INGÅENDE

     • 2.1 Vi ingår avtal med dig genom vår Online shop.
     • 2.2 Produkter som presenteras, marknadsförs och bjuds ut i vår Online shop är inte föremål för ett bindande anbud att ingå avtal om köp av dessa produkter utan utgör endast en beskrivning av vårt utbud till vilket du kan inkomma med ett anbud om köp.
     • 2.3 Du kan placera produkter i en virtuell korg utan att binda dig till ett köp och, genom de verktyg som erbjuds för att ta bort och lägga till varor, kan du förändra innehållet i din korg fram till dess att du lägger din beställning.
     • 2.4 Först efter att du fullgör ditt köp genom att klicka på ”BESTÄLL” har du lagt ett bindande anbud om köp av de varor som vid den tidpunkten finns i din korg.
     • 2.5 Omedelbart efter avslutad beställning kommer du att få ett e-mail från oss med en bekräftelse på din beställning. Du kommer också att skickas till en sida i vår Online shop där vi bekräftar mottagandet av din beställning. Varken det e-mail du får från oss, eller bekräftelsen av beställningen på Online shop ska förstås som en accept av ditt anbud att ingå avtal utan är endast en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning. Bindande avtal med oss ingås när vi genom ytterligare ett e-mail bekräftar att vi accepterar ditt köpeanbud eller när vi skickar din beställning för [dispatch].
     • 2.6  [We do not save the text of the contract.] De villkor som gäller för ditt köp kommer att bifogas det e-mail vi skickar till dig med bekräftelse på din beställning, tillsammans med detaljerna kring din beställning, Allmänna Villkor samt information till dig om möjligheten till avbeställning. Vi rekommenderar att du sparar dessa så att de är åtkomliga för dig.

    3.               Priser, fraktkostnader och betalning

    3.1       Priser och fraktkostnader

      • a) De priser som vi anger på produktsidorna för de beställda varorna vid tidpunkten för din beställning och innan beställningsprocessen avslutats är bindande. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. En prisreduktion genom rabatter är inte möjlig.
      • b) Priserna på produktsidorna anges exklusive fraktkostnad. Om fraktkostnader tillkommer så ger vi dig möjlighet att räkna ut hur stor summan för fraktkostnaden kommer att bli genom en länk från produktsidorna, och vi kommer att ange fraktkostnaden i beställningsprocessen innan din beställning blir bindande.
      • c) Om vi skulle delleverera din order, i enlighet med punkten 4.2, så kommer du endast att behöva betala frakt för den första delleveransen. Om du uttryckligen beställer leverans genom flera separata leveranser så kommer du att påföras fraktkostnad för varje delleverans.
      • d) Priset för de beställda varorna ska betalas när köpeavtalet ingås, om inte den betalningsmetod som valts av kunden anger ett annat betalningsdatum (se avsnitt 3.2).

     3.2            Betalning

     Du kan betala för de beställda varorna genom någon av följande betalningsmetoder:

       • Kortbetalning

      Om du väljer att betala med kort så måste du, vid beställningen, uppge den efterfrågade kort-information såsom kortinnehavare, kortnummer, giltighetstid och CVC- eller CVV-kod.

         •  PayPal

      HOm du väljer att betala via PayPal så kommer du, vid beställningen, att bli omdirigerad till PayPals hemsida. För att betala för din beställning via PayPal måste du vara registrerad hos PayPal, eller först registrera dig, legitimera dig genom dina användaruppgifter och följa betalningsinstruktionerna. Efter att du lagt beställningen i Online butiken kommer vi att begära att PayPal initierar betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen kommer direkt därefter automatiskt att fullgöras av PayPal. Du kommer att få ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

      PayPal-betalning är möjlig för engångsköp [och för stående beställningar i vårt valbara ”Auto-Leverans”-abonnemang].

      4.                LEVERANSVILLKOR

         • Vi accepterar endast beställningar med leveransadress i Sverige.
         • Vi kan, i den utsträckning det är rimligt, komma att fullgöra leveransen genom delleveranser.
         • Leveranser sker vanligtvis genom transportföretag anlitade av oss.
         • Dessvärre är det inte möjligt för dig att hämta varorna på egen hand.
         • I samband med din beställning kommer vi att ange uppskattad leveranstidpunkt. I den händelse att varorna inte skulle vara tillgängliga kommer vi givetvis att återbetala allt som du redan kan ha betalat. Sådan återbetalning kommer att ske med samma metod som du valde för din betalning.

      5.               ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

      Varorna förblir vår egendom till dess att full betalning erlagts.

      6.               “AUTO-LEVERANS”-ABONNEMANG

       • 6.1 Genom vårt erbjudande om ”Auto-leverans” ger vi dig möjligheten att löpande abonnera på varor från oss. Om du väljer ”Auto-leverans” vid din beställning så anger vi tydligt det faktum att detta är ett abonnemang och de speciella villkor som gäller för detta.
       • 6.2  De produkter som du har beställt genom ”Auto-leverans”-abonnemang kommer att sändas på nytt till dig i den frekvens som du har valt (t. ex. varje månad, var tredje månad, var fjärde månad) från och med datumet för den första leveransen. Vi står för fraktkostnaden. Du kan också betala för dina abonnemang genom de betalningsvillkoren som anges i punkten 3.2. Den första betalningen för den första leveransen ska som vanligt göras vid köpeavtalets ingående. Betalning ska därefter ske för varje efterföljande leverans, vid varje tidpunkt som perioden som du angivit som frekvens löper ut.
       • 6.3 Genom att avsluta ditt ”Auto-leverans”-abonnemang och upprätta ett nytt ”Auto-leverans”-abonnemang kan du ändra din betalningsinformation eller din leveransfrekvens.
       • 6.4 Du kan när som helst säga upp ditt ”Auto-leverans”-abonnemang. Om du har ett kundkonto så kan du efter inloggning säga upp ditt ”Auto-leverans”-abonnemang genom en undersida för detta. Uppsägning av ditt ”Auto-leverans”-abonnemang gäller omedelbart, under förutsättning att du inte säger upp det kortare tid än 48 timmar före sådan tid som nästa leverans är planerad att ske inom ramen för den leveransfrekvens som du har angivit. Skulle du säga upp abonnemanget mindre än 48 timmar före planerad leverans av vara så kommer uppsägningen av ditt abonnemang gälla efter denna leverans. Det beror på att vår leveransprocess inleds 48 timmar innan leverans ska ske.
       • 6.5 Om vi slutar att sälja en produkt så kan vi också säga upp ditt ”Auto-leverans”-abonnemang genom skriftligt meddelande eller genom e-post.
       • 6.6 Om prishöjning sker för de produkter som du har beställt inom ramen för ditt ”Auto-leverans”-abonnemang så kommer vi att informera dig om denna omständighet genom e-post senast en månad före prishöjningen. Genom e-postmeddelandet kommer vi också erbjuda dig att köpa de produkter som är föremål för prishöjningen, till de nya priserna, via ”Auto-leverans”-abonnemanget. Om du inte samtycker till detta erbjudande inom en månad, kommer vi att tolka det som en uppsägning av dessa produkter i ditt ”Auto-leverans”-abonnemang, och du kommer därefter inte erhålla dessa produkter via ditt ”Auto-leverans”-abonnemang. Vi kommer tydligt att ange denna rättsliga omständighet i vårt meddelande om prisförändring.

      7.               garantier

      7.1            Fel och brister

      • (a) Vi ansvarar för brister och defekter (materiella och legala) i levererade produkter, i enlighet med gällande rätt, särskilt 22 § konsumentköplagen. Reklamationstiden för brister och defekter är, i enlighet med 23 § konsumentköplagen, tre år från och med det datum då varan levererades.
      • b) Varje garanti som vi lämnar för vissa varor, liksom tillverkningsgaranti som en tillverkare lämnar för vissa varor, ska förstås som varandes i tillägg till det ansvar som anges i konsumentköplagen (§§ 16, 18, 19 och 21a). Omfattningen av sådana tilläggsgarantier anges nedan eller i garantivillkor som kan medfölja varan.

      7.2            Garanti

      • (a) Din rätt till särskild kvalitets- eller hållbarhetsgaranti gäller endast om vi uttryckligen har utfäst sådan garanti för varan i fråga.
      • (b) Om vi utfäster särskild garanti så återfinns information om den, liksom de särskilda villkor som gäller, i Online shopen på produktsidan för sådan produkt liksom på ytterligare en undersida på garantin. Vi kommer också att skicka vårt garantiåtagande i ett separat e-postmeddelande när du har lagt din beställning.

      8.               Ansvar

       • 8.1  Vi ansvar i förhållande till dig enligt gällande skadeståndsrättsliga principer, både inom- och utomobligatoriskt för skador som uppkommer på grund av uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet från vår sida.
       • 8.2 Utöver vad som anges i punkten 8.1 och i [punkten 8.3 nedan] ansvarar vi endast i händelse av brott mot ett sådant kontraktuellt åtagande som är av avgörande vikt för avtalets fullgörande och till vilket du som konsument ska kunna fästa tillit, och vårt ansvar är begränsat till kompensation för förutsebar och typisk skada. Därutöver svarar vi endast så som anges i [punkten 8.3 nedan].
       • 8.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte för skador till liv och hälsa enligt produktsäkerhetsslagen.

      9.               UPPSÄGNING

       Du har rätt att säga upp detta avtal och nedan anger vi processen för detta. Punkten (a) gäller i förhållande till enstaka beställning och punkten (b) gäller i förhållande till ”Auto-leverans”-abonnemang.

      Under punkten (c) anger vi undantag för rätten till uppsägning. Under punkten (d) finner du ett formulär som du kan använda för uppsägning av ditt avta med oss.

      (a)             Din rätt till uppsägning

      Instruktioner för uppsägning
      Rätt till uppsägning
      Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl för det.

      Uppsägningsrätten upphör 14 dagar från den dag som du, eller tredje man för din räkning annan än transportören, har mottagit varan.

      För att nyttja din rätt till uppsägning så måste du informera oss om detta beslut genom ett otvetydigt meddelande (t. ex. genom ett brev sänt via post eller genom e-postmeddelande) till [(Moroccanoil DE GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, email: contactus@moroccanoil.com)]. Du kan använda det formulär vi tillhandahåller nedan men det är inte nödvändigt.

      För att uppsägningsrätten ska anses ha nyttjats inom fristen så är det tillräckligt att du, innan uppsägningsfristen. Om du skickar oss meddelande om uppsägning innan uppsägningsfristen löpt ut så anses du ha sagt upp beställningen inom uppsägningsfristen.

      Följder av uppsägning
      Om du säger upp detta avtal så kommer vi, utan oskäligt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att vi har informerats om ditt beslut att säga upp avtalet, att återbetala det som du har betalat, inklusive fraktkostnader (med undantag för tillkommande kostnader som orsakas av att du har valt en annan frakt än den minst kostsamma standardfrakten som vi erbjuder). Vi kommer att genomföra återbetalningen genom samma metod som du använde för den initiala betalningen, om du inte uttryckligen har angivit något annat. Du kommer inte att påföras några avgifter för återbetalningen.

      Vi kan komma att innehålla återbetalning till dess att den tidigare av följande två tidpunkter infaller: att vi har erhållit de levererade varorna från dig, eller du har överlämnat dokumentation att varorna återsänts till oss.

      Du ska returnera varorna eller lämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från att du har informerat oss om din uppsägning av detta avtal. Om du skickar varorna innan returfristen löpt ut så anses du ha återsänt varorna i rätt tid.

      Du svarar för kostnaderna för att returnera varorna. Du svarar endast för sådan värdeminskning av varorna som orsakats av att varorna hanterats utöver vad som varit nödvändigt för att undersöka och fastställa varornas egenskaper, skick och funktion

       

       

      (B)             Din rätt till uppsägning av ”Auto-leverans”-abonnemang

      Du har följande rätt till uppsägning när du beställer varor genom ”Auto-leverans”-abonnemang:

      Instruktioner för uppsägning

      Rätt till uppsägning

      Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl för det.

       

      Uppsägningsrätten upphör 14 dagar från den dag som du, eller tredje man för din räkning annan än transportören, har mottagit den första levererade varan.

       

      För att nyttja din rätt till uppsägning så måste du informera oss om detta beslut genom ett otvetydigt meddelande (t. ex. genom ett brev sänt via post eller genom e-postmeddelande) till [(Moroccanoil DE GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, email: contactus@moroccanoil.com)]. Du kan använda det formulär vi tillhandahåller nedan men det är inte nödvändigt.

       

      För att uppsägningsrätten ska anses ha nyttjats inom fristen så är det tillräckligt att du, innan uppsägningsfristen. Om du skickar oss meddelande om uppsägning innan uppsägningsfristen löpt ut så anses du ha sagt upp beställningen inom uppsägningsfristen.

       

      Följder av uppsägning

      Om du säger upp detta avtal så kommer vi, utan oskäligt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att vi har informerats om ditt beslut att säga upp avtalet, att återbetala det som du har betalat, inklusive fraktkostnader (med undantag för tillkommande kostnader som orsakas av att du har valt en annan frakt än den minst kostsamma standardfrakten som vi erbjuder). Vi kommer att genomföra återbetalningen genom samma metod som du använde för den initiala betalningen, om du inte uttryckligen har angivit något annat. Du kommer inte att påföras några avgifter för återbetalningen.

       

      Vi kan komma att innehålla återbetalning till dess att den tidigare av följande två tidpunkter infaller: att vi har erhållit de levererade varorna från dig, eller du har överlämnat dokumentation att varorna återsänts till oss.

       

      Du ska returnera varorna eller lämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från att du har informerat oss om din uppsägning av detta avtal.  Om du skickar varorna innan returfristen löpt ut så anses du ha återsänt varorna i rätt tid.

       

      Du svarar för kostnaderna för att returnera varorna. Du svarar endast för sådan värdeminskning av varorna som orsakats av att varorna hanterats utöver vad som varit nödvändigt för att undersöka och fastställa varornas egenskaper, skick och funktion.

       


      (C)             Undantag till rätten att säga upp avtalet

      Rätten till uppsägning och avbeställning gäller inte för avtal avseende

      • icke förtillverkad vara som tillverkats specifikt, och enligt direktiv och instruktioner från dig eller som är särskilt anpassad för dina behov;
      • varor som snabbt kan förstöras eller vars bäst-före-datum skulle överskridas;
      • förslutna varor som inte är lämpliga för retur av hänsyn till hälsoskydd eller hygien om deras förslutning har brutits eller avlägsnats;  varor som, på grund av deras natur, har blivit oåterkalleligen beblandade med andra varor.

      (D)             Formulär för uppsägning

      Om du önskar utnyttja din rätt till uppsägning så kan du använda följande formulär:

      Formulär för uppsägning

      (Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och sänd det till oss.)

       

      Till: [Moroccanoil DE GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, email: contactus@moroccanoil.com]

       

      Jag/Vi meddelar härmed att jag/vi säger upp köpeavtalet avseende följande varor eller tjänster:

       

      Varorna beställdes (datum):

      Varorna mottogs (datum):

      Beställares namn:

      Beställares adress:

       

      Beställares underskrift (om detta formulär sänds i utskriven form):

       

      10.               YTTERLIGARE MÖJLIGHET ATT ERHÅLLA ÅTERBETALNING AV VARORNAS VÄRDE GENOM TILLGODOHAVANDE OM DU ÄR MISSNÖJD MED DIN VARA

      • I tillägg till din rätt till uppsägelse (enligt avsnitt 9), dina konsumenträttigheter i händelse av fel och brist (se punkt 7.1) och den garanti som kan ha lämnats för vissa av våra produkter (se punkt 7.2), så ger vi dig rätt att, inom 30 dagar från att du, eller tredje man för din räkning annan än transportören, har mottagit den beställda varan, begära en återbetalning av varornas värde i form av ett tillgodohavande i vår Online shop om du inte är nöjd med ditt köp.
      • I sådana fall, vänligen kontakta oss genom e-post [contactus@moroccanoil.com]. För att vi ska kunna handlägga din begäran så behöver vi ditt ordernummer som du fick av oss genom e-postmeddelande när du la din beställning, och dina uppgifter så att vi kan utfärda presentkortet.
      • När vi får begäran från dig så kommer vi att utfärda ett presentkort på den summa som motsvarar varornas värde exklusive moms.

      11.                INFORMATIONSSÄKERHET

      Att skydda dina personuppgifter och din personliga data är av mycket stor vikt för oss. I vår hantering av dina personuppgifter i anledning av din beställning följer vi all tillämplig lagstiftning, såsom den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR). Alla detaljer om vår hantering av personuppgifter och data hittar du i vår Integritetspolicy på vår hemsida.

      12.               KUNDTJÄNST

      Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och liknande genom e-post till [contactus@moroccanoil.com].

      13.               TVIST

      EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för alternativ tvistelösning utom domstol som du kan läsa mer om under denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Syftet med denna är att ge konsumenter möjligheten att lösa tvister vid online-köp utan att behöva gå till domstol.

      Vi deltar dock inte i tvistelösningsförfaranden vid konsumentskiljenämnder och är inte heller skyldiga att göra det.

      14.              DIVERSE

      14.1           Tillämplig lag

      Tysk lag ska gälla för detta avtal, med undantag för internationella köplagen (CISG). Detta lagval ska också gälla om du har beställt varor från ett annat land än Tyskland. Om det land i vilket du är varaktigt bosatt har tvingande lagar för konsumentskydd som är mer fördelaktiga för dig som konsument än det som ges enligt tysk rätt, så ska dessa mer fördelaktiga regler tillämpas.

      14.2           Ogiltighet

      Skulle någon av dessa bestämmelser vara eller bli ogiltiga, till viss del eller i sin helhet, så ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.

      14.3            Förbehåll att revidera och uppdatera villkor

      • a) Vi förbehåller oss rätten att revidera dessa villkor, utan retroaktiv effekt.
      • b) I händelse av pågående avtal i form av abonnemang så kommer vi att informera dig innan sådana förändringar träder i kraft. Om du inte invänder inom en månad från att du har mottagit meddelande om ändring av dessa villkor så anses du ha godkänt de nya reviderade villkoren, under förutsättning att du informerats om konsekvenserna av att du inte invänder.

       

      Moroccanoil DE GmbH

      Friedrich-Ebert-Anlage 36

      60325 Frankfurt am Main

      E-mail: contactus@moroccanoil.com

       

       

      TERMS AND CONDITIONS

      Terms of Use of the Moroccanoil® Websites

      PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE AND DISCLAIMERS CAREFULLY BEFORE USING THIS WEB SITE (this "Site"). By accessing or using this Site, you agree to these terms of use, conditions and all applicable laws. If you do not agree to these terms you may not use this Site.

      The Moroccanoil Websites (collectively, the "Moroccanoil Web Sites") operated by Moroccanoil Israel, Ltd. or its affiliates or subsidiaries ("Moroccanoil"), is comprised of various Web sites and Web pages. The Moroccanoil Web Sites are offered to you conditioned on your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein. Your use of the Moroccanoil Web Sites constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices. Your use of a particular Moroccanoil website included within the Moroccanoil Web Sites network may also be subject to additional terms outlined elsewhere on that website (the "Additional Terms"). Additionally, the Moroccanoil Web Sites may themselves contain additional terms that govern particular features or offers. In the event that any of the terms, conditions, and notices contained herein conflict with the Additional Terms or other terms and guidelines contained within any particular Moroccanoil website, then these terms shall control. 

      Modification of the Terms of Use

      Moroccanoil reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which the Moroccanoil Web Sites are offered, including but not limited to the charges associated with the use of the Moroccanoil Web Sites. You are responsible for regularly reviewing these terms and conditions.

      Use of Site. Personal and Non-Commercial Use Limitation.

      Unless otherwise specified, the Moroccanoil Web Sites are for your personal, noncommercial use. You must not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any information, software, products or services obtained from the Moroccanoil Web Sites, unless this is done for noncommercial purposes.

      Any other use of materials on this Site, including but not limited to the modification, reproduction, distribution, republication, display or transmission of the content of this Site, without prior written permission of Moroccanoil is strictly prohibited.

      Harassment in any manner or form on any of the Moroccanoil Web Sites, including via e-mail and chat or by obscene or abusive language is strictly forbidden. Impersonation of others, including a Moroccanoil employee, host, or representative or other members or visitors on the Moroccanoil Web Sites is prohibited. You may not upload to, distribute, or otherwise publish through the Moroccanoil Web Sites any content which is libelous, defamatory, obscene, threatening, invasive of privacy or publicity rights, abusive, illegal, or otherwise objectionable, or which may constitute or encourage a criminal offense, violate the rights of any party or otherwise give rise to liability or violate any law. You may not upload commercial content on the Site or use the Site to solicit others to join or become members of any other commercial online service or other organization.

      Copyrights and Trademarks.

      The entire content included in the Moroccanoil Web Sites, including but not limited to text, design, graphics, interfaces, or code and the selection and arrangements thereof is copyrighted as a collective work under the United States and other copyright laws, and is the property of Moroccanoil. The collective work includes works that are licensed to Moroccanoil. ALL RIGHTS RESERVED. All trademarks, service marks, and trade names (collectively the "Marks") are trademarks or registered trademarks of and are proprietary to Moroccanoil, or other respective owners that have granted Moroccanoil the right and license to use such Marks.

      Notices and Procedures for Making Claims of Copyright Infringement.

      Pursuant to Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), notifications of claimed copyright infringement should be sent to the website's designated agent. ALL INQUIRIES NOT RELEVANT TO OR NOT COMPLYING WITH THE FOLLOWING PROCEDURE WILL RECEIVE NO RESPONSE.

      Moroccanoil respects the intellectual property of others, and we ask our users and visitors to do the same. Moroccanoil will process and investigate notices of alleged infringement and will take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws. Upon receipt of notices complying with the DMCA, Moroccanoil will act to remove or disable access to any material found to be infringing or found to be the subject of infringing activity and will act to remove or disable access to any reference or link to material or activity that is found to be infringing.

      If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide Moroccanoil the following information. Please be advised that to be effective, the Notification must include ALL of the following:

      1. a physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive copyright that is allegedly infringed;
      2. a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;
      3. a description of where the material that you claim is infringing is located on the Moroccanoil Web Sites;
      4. your address, telephone number, and email address and all other information reasonably sufficient to permit Moroccanoil to contact you; 
      5. a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
      6. a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

      Notices of claimed copyright infringement should be directed to:

      By Mail:

      Moroccanoil
      Legal Department
      5742 Ferrier Street
      Montreal, QC. Canada H4P 1M7

      By Fax:

      (514) 933 6998

      Term and Termination.

      These terms and conditions are applicable to you upon your accessing the Moroccanoil Web Sites. These terms and conditions, or any of them, may be modified or terminated by Moroccanoil without notice at any time for any reason. Moroccanoil may revise these Terms at any time by updating this posting. You should visit this page from time to time to review the then-current Terms because they are binding on you. Certain provisions of these Terms may be superseded by expressly designated legal notices or terms located on particular pages at this Site. The provisions relating to Copyrights and Trademarks, Disclaimer, Claims, Limitation of Liability, Indemnification, Applicable Laws, Arbitration and General, shall survive any termination. 

      User Participation.

      Moroccanoil does not and cannot review all communications and materials posted to or created by users accessing the Moroccanoil Web Sites and is not in any manner responsible for the content of these communications and materials. You acknowledge that by providing you with the ability to view and distribute user generated content on the Moroccanoil Web Sites, Moroccanoil is merely acting as a passive conduit for such distribution and is not undertaking any obligation or liability relating to any contents or activities on the Moroccanoil Web Sites. However, Moroccanoil reserves the right to block or remove communications or materials that it determines to be (a) abusive, defamatory, or obscene, (b) fraudulent, deceptive, or misleading, (c) in violation of a copyright, trademark or; other intellectual property right of another or (d) violates any law or regulation or (e) offensive or otherwise unacceptable to Moroccanoil at its sole discretion. Note that any personally identifiable information you may post or transmit will be treated by Moroccanoil in accordance with Moroccanoil’s Privacy Policy. 

      User Submissions.

      Except for any personally identifiable information we may collect from you under the guidelines established in our Privacy Policy, any material, information or other communication you transmit, upload or post to this Site ("Communications") will be considered non-confidential and non-proprietary. Moroccanoil will have no obligations with respect to the Communications. Moroccanoil and its designees will be free to copy, disclose, distribute, incorporate and otherwise use the Communications and all data, images, sounds, text, and other things embodied therein for any and all commercial or noncommercial purposes. Moroccanoil may, but is not obligated to, monitor or review any areas on the Moroccanoil Web Sites where users transmit or post Communications or communicate solely with each other, including but not limited to chat rooms, bulletin boards or other user forums, and the content of any such Communications. Moroccanoil, however, will have no liability related to the content of any such Communications, whether or not arising under the laws of copyright, trademarks, libel, privacy, obscenity, or otherwise.

      Third-Party Links.

      In an attempt to provide increased value to our visitors, this Site may contain links to other sites on the Internet that are owned and operated by third party vendors and other third parties (the "External Sites"). However, even if the third party is affiliated with Moroccanoil, Moroccanoil has no control over these linked sites, all of which have separate privacy and data collection practices, independent of Moroccanoil. Moroccanoil has no responsibility or liability for these independent policies or actions and is not responsible for the privacy practices or the content of such web sites. These linked sites are only for your convenience and therefore you access them at your own risk. Links do not imply that Moroccanoil sponsors, endorses, is affiliated with or associated with, or has been legally authorized to use any trademark, trade name, service mark, design, logo, symbol or other copyrighted materials displayed on or accessible through such External Sites. 

      Disclaimer.

      Moroccanoil makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of this Site's content or the content of any site or External Sites.

      Moroccanoil does not filter advertisements or other content that children may view through our sites or "hot-linked" sites, and they could receive content and materials from the Internet and/or advertising that are inappropriate for children. We encourage parents and guardians to spend time online with their children and to consider using an electronic filtering software. 

      THIS SITE AND THE MATERIALS, INFORMATION, SERVICES, AND PRODUCTS IN THIS SITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, TEXT, GRAPHICS, AND LINKS, ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, Moroccanoil DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS, AND WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE. Moroccanoil DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THIS SITE OR THE SERVER THAT MAKES THE SITE AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. Moroccanoil DOES NOT MAKE ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OF THE MATERIALS IN THIS SITE IN TERMS OF THEIR COMPLETENESS, CORRECTNESS, ACCURACY, ADEQUACY, USEFULNESS, TIMELINESS, RELIABILITY OR OTHERWISE. THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

      Limitation of Liability.

      IN NO EVENT SHALL Moroccanoil BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL, DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, EVEN IF Moroccanoil HAS BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION UNDER CONTRACT, NEGLIGENCE, OR ANY OTHER THEORY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE, INABILITY TO USE, OR PERFORMANCE OF THE INFORMATION, SERVICES, PRODUCTS, AND MATERIALS AVAILABLE FROM THIS SITE. THESE LIMITATIONS SHALL APPLY NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY. BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

      Applicable Laws.

      Your use of The Moroccanoil Web Sites shall be governed in all respects by the laws of the state of California, U.S.A., without regard to choice of law provisions, and not by the 1980 U.N. Convention on contracts for the international sale of goods. You agree that jurisdiction over and venue in any legal proceeding directly or indirectly arising out of or relating to the Moroccanoil Web Sites (including but not limited to the purchase of Moroccanoil products) shall be in the state or federal courts located in Los Angeles, California. Any cause of action or claim you may have with respect to the Moroccanoil Web Sites (including but not limited to the purchase of Moroccanoil products) must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. Moroccanoil's failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of these terms and conditions shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any of these terms and conditions. Moroccanoil may assign its rights and duties under this Agreement to any party at any time without notice to you.

      Moroccanoil makes no representation that materials in the Moroccanoil Web Sites are appropriate or available for use in other locations, and access to them from territories where their content is illegal is prohibited. Those who choose to access this Site from locations outside California do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws. You may not use or export the materials in violation of U.S. export laws and regulations. Any claim relating to the materials shall be governed by the internal substantive laws of the State of California.

      Arbitration.

      By using this Site, you agree that Moroccanoil, at its sole discretion, may require you to submit any disputes arising from the use of this Site, or these Terms and Conditions concerning or, including disputes arising from or concerning their interpretation, violation, nullity, invalidity, non-performance or termination, as well as disputes about filling gaps in this contract or its adaptation to newly arisen circumstances, to final and binding arbitration under the International Rules of Arbitration of the American Arbitration Association, by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. Notwithstanding these rules, however, such proceeding shall be governed by the laws of the state as set forth in the previous section.

      Any award in an arbitration initiated under this clause shall be limited to monetary damages and shall include no injunction or direction to any party other than the direction to pay a monetary amount. Further, the arbitrator(s) shall have no authority to award punitive, consequential or other damages not measured by the prevailing party's actual damages in any arbitration initiated under this section, except as may be required by statute.

      Terms and Conditions

      Terms of Use of the Moroccanoil® Websites

      PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE AND DISCLAIMERS CAREFULLY BEFORE USING THIS WEB SITE (this "Site"). By accessing or using this Site, you agree to these terms of use, conditions and all applicable laws. If you do not agree to these terms you may not use this Site.

      The Moroccanoil Websites (collectively, the "Moroccanoil Web Sites") operated by Moroccanoil Israel, Ltd. or its affiliates or subsidiaries ("Moroccanoil"), is comprised of various Web sites and Web pages. The Moroccanoil Web Sites are offered to you conditioned on your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein. Your use of the Moroccanoil Web Sites constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices. Your use of a particular Moroccanoil website included within the Moroccanoil Web Sites network may also be subject to additional terms outlined elsewhere on that website (the "Additional Terms"). Additionally, the Moroccanoil Web Sites may themselves contain additional terms that govern particular features or offers. In the event that any of the terms, conditions, and notices contained herein conflict with the Additional Terms or other terms and guidelines contained within any particular Moroccanoil website, then these terms shall control. 

      Modification of the Terms of Use

      Moroccanoil reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which the Moroccanoil Web Sites are offered, including but not limited to the charges associated with the use of the Moroccanoil Web Sites. You are responsible for regularly reviewing these terms and conditions.

      Use of Site. Personal and Non-Commercial Use Limitation.

      Unless otherwise specified, the Moroccanoil Web Sites are for your personal, noncommercial use. You must not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any information, software, products or services obtained from the Moroccanoil Web Sites, unless this is done for noncommercial purposes.

      Any other use of materials on this Site, including but not limited to the modification, reproduction, distribution, republication, display or transmission of the content of this Site, without prior written permission of Moroccanoil is strictly prohibited.

      Harassment in any manner or form on any of the Moroccanoil Web Sites, including via e-mail and chat or by obscene or abusive language is strictly forbidden. Impersonation of others, including a Moroccanoil employee, host, or representative or other members or visitors on the Moroccanoil Web Sites is prohibited. You may not upload to, distribute, or otherwise publish through the Moroccanoil Web Sites any content which is libelous, defamatory, obscene, threatening, invasive of privacy or publicity rights, abusive, illegal, or otherwise objectionable, or which may constitute or encourage a criminal offense, violate the rights of any party or otherwise give rise to liability or violate any law. You may not upload commercial content on the Site or use the Site to solicit others to join or become members of any other commercial online service or other organization.

      Copyrights and Trademarks.

      The entire content included in the Moroccanoil Web Sites, including but not limited to text, design, graphics, interfaces, or code and the selection and arrangements thereof is copyrighted as a collective work under the United States and other copyright laws, and is the property of Moroccanoil. The collective work includes works that are licensed to Moroccanoil. ALL RIGHTS RESERVED. All trademarks, service marks, and trade names (collectively the "Marks") are trademarks or registered trademarks of and are proprietary to Moroccanoil, or other respective owners that have granted Moroccanoil the right and license to use such Marks.

      Notices and Procedures for Making Claims of Copyright Infringement.

      Pursuant to Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), notifications of claimed copyright infringement should be sent to the website's designated agent. ALL INQUIRIES NOT RELEVANT TO OR NOT COMPLYING WITH THE FOLLOWING PROCEDURE WILL RECEIVE NO RESPONSE.

      Moroccanoil respects the intellectual property of others, and we ask our users and visitors to do the same. Moroccanoil will process and investigate notices of alleged infringement and will take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws. Upon receipt of notices complying with the DMCA, Moroccanoil will act to remove or disable access to any material found to be infringing or found to be the subject of infringing activity and will act to remove or disable access to any reference or link to material or activity that is found to be infringing.

      If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide Moroccanoil the following information. Please be advised that to be effective, the Notification must include ALL of the following:

      1. a physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive copyright that is allegedly infringed;
      2. a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;
      3. a description of where the material that you claim is infringing is located on the Moroccanoil Web Sites;
      4. your address, telephone number, and email address and all other information reasonably sufficient to permit Moroccanoil to contact you; 
      5. a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
      6. a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

      Notices of claimed copyright infringement should be directed to:

      By Mail:

      Moroccanoil
      Legal Department
      5742 Ferrier Street
      Montreal, QC. Canada H4P 1M7

      By Fax:

      (514) 933 6998

      Term and Termination.

      These terms and conditions are applicable to you upon your accessing the Moroccanoil Web Sites. These terms and conditions, or any of them, may be modified or terminated by Moroccanoil without notice at any time for any reason. Moroccanoil may revise these Terms at any time by updating this posting. You should visit this page from time to time to review the then-current Terms because they are binding on you. Certain provisions of these Terms may be superseded by expressly designated legal notices or terms located on particular pages at this Site. The provisions relating to Copyrights and Trademarks, Disclaimer, Claims, Limitation of Liability, Indemnification, Applicable Laws, Arbitration and General, shall survive any termination. 

      User Participation.

      Moroccanoil does not and cannot review all communications and materials posted to or created by users accessing the Moroccanoil Web Sites and is not in any manner responsible for the content of these communications and materials. You acknowledge that by providing you with the ability to view and distribute user generated content on the Moroccanoil Web Sites, Moroccanoil is merely acting as a passive conduit for such distribution and is not undertaking any obligation or liability relating to any contents or activities on the Moroccanoil Web Sites. However, Moroccanoil reserves the right to block or remove communications or materials that it determines to be (a) abusive, defamatory, or obscene, (b) fraudulent, deceptive, or misleading, (c) in violation of a copyright, trademark or; other intellectual property right of another or (d) violates any law or regulation or (e) offensive or otherwise unacceptable to Moroccanoil at its sole discretion. Note that any personally identifiable information you may post or transmit will be treated by Moroccanoil in accordance with Moroccanoil’s Privacy Policy. 

      User Submissions.

      Except for any personally identifiable information we may collect from you under the guidelines established in our Privacy Policy, any material, information or other communication you transmit, upload or post to this Site ("Communications") will be considered non-confidential and non-proprietary. Moroccanoil will have no obligations with respect to the Communications. Moroccanoil and its designees will be free to copy, disclose, distribute, incorporate and otherwise use the Communications and all data, images, sounds, text, and other things embodied therein for any and all commercial or noncommercial purposes. Moroccanoil may, but is not obligated to, monitor or review any areas on the Moroccanoil Web Sites where users transmit or post Communications or communicate solely with each other, including but not limited to chat rooms, bulletin boards or other user forums, and the content of any such Communications. Moroccanoil, however, will have no liability related to the content of any such Communications, whether or not arising under the laws of copyright, trademarks, libel, privacy, obscenity, or otherwise.

      Third-Party Links.

      In an attempt to provide increased value to our visitors, this Site may contain links to other sites on the Internet that are owned and operated by third party vendors and other third parties (the "External Sites"). However, even if the third party is affiliated with Moroccanoil, Moroccanoil has no control over these linked sites, all of which have separate privacy and data collection practices, independent of Moroccanoil. Moroccanoil has no responsibility or liability for these independent policies or actions and is not responsible for the privacy practices or the content of such web sites. These linked sites are only for your convenience and therefore you access them at your own risk. Links do not imply that Moroccanoil sponsors, endorses, is affiliated with or associated with, or has been legally authorized to use any trademark, trade name, service mark, design, logo, symbol or other copyrighted materials displayed on or accessible through such External Sites. 

      Disclaimer.

      Moroccanoil makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of this Site's content or the content of any site or External Sites.

      Moroccanoil does not filter advertisements or other content that children may view through our sites or "hot-linked" sites, and they could receive content and materials from the Internet and/or advertising that are inappropriate for children. We encourage parents and guardians to spend time online with their children and to consider using an electronic filtering software. 

      This site and the materials, information, services, and products in this site, including, without limitation, text, graphics, and links, are provided "as is" and without warranties of any kind, whether express or implied. To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, Moroccanoil disclaims all warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, non-infringement, freedom from computer virus, and warranties arising from course of dealing or course of performance. Moroccanoil does not represent or warrant that the functions contained in the site will be uninterrupted or error-free, that defects will be corrected, or that this site or the server that makes the site available are free of viruses or other harmful components. Moroccanoil does not make any warranties or representations regarding the use of the materials in this site in terms of their completeness, correctness, accuracy, adequacy, usefulness, timeliness, reliability or otherwise. The above limitations may not apply to you.

      Limitation of Liability.

      In no event shall Moroccanoil be liable for any direct, indirect, special, punitive, incidental, exemplary or consequential, damages, or any damages whatsoever, even if Moroccanoil has been previously advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence, or any other theory, arising out of or in connection with the use, inability to use, or performance of the information, services, products, and materials available from this site. These limitations shall apply notwithstanding any failure of essential purpose of any limited remedy. Because some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitations may not apply to you.

      Applicable Laws.

      Your use of The Moroccanoil Web Sites shall be governed in all respects by the laws of the state of California, U.S.A., without regard to choice of law provisions, and not by the 1980 U.N. Convention on contracts for the international sale of goods. You agree that jurisdiction over and venue in any legal proceeding directly or indirectly arising out of or relating to the Moroccanoil Web Sites (including but not limited to the purchase of Moroccanoil products) shall be in the state or federal courts located in Los Angeles, California. Any cause of action or claim you may have with respect to the Moroccanoil Web Sites (including but not limited to the purchase of Moroccanoil products) must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. Moroccanoil's failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of these terms and conditions shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any of these terms and conditions. Moroccanoil may assign its rights and duties under this Agreement to any party at any time without notice to you.

      Moroccanoil makes no representation that materials in the Moroccanoil Web Sites are appropriate or available for use in other locations, and access to them from territories where their content is illegal is prohibited. Those who choose to access this Site from locations outside California do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws. You may not use or export the materials in violation of U.S. export laws and regulations. Any claim relating to the materials shall be governed by the internal substantive laws of the State of California.

      Arbitration.

      By using this Site, you agree that Moroccanoil, at its sole discretion, may require you to submit any disputes arising from the use of this Site, or these Terms and Conditions concerning or, including disputes arising from or concerning their interpretation, violation, nullity, invalidity, non-performance or termination, as well as disputes about filling gaps in this contract or its adaptation to newly arisen circumstances, to final and binding arbitration under the International Rules of Arbitration of the American Arbitration Association, by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. Notwithstanding these rules, however, such proceeding shall be governed by the laws of the state as set forth in the previous section.

      Any award in an arbitration initiated under this clause shall be limited to monetary damages and shall include no injunction or direction to any party other than the direction to pay a monetary amount. Further, the arbitrator(s) shall have no authority to award punitive, consequential or other damages not measured by the prevailing party's actual damages in any arbitration initiated under this section, except as may be required by statute.

       

      TERMS OF USE OF THE Moroccanoil E-STORE 

      PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE AND DISCLAIMERS CAREFULLY BEFORE USING THE Moroccanoil E-STORE (the "E-Store"). The following are the terms of the agreement between Moroccanoil Inc. (“Moroccanoil”) and the Buyer (“Buyer”) of any products through Moroccanoil’s website (the “Site”). Buyer is requested to review these terms carefully before ordering:

      INTRODUCTION

      Buyer agrees to the terms and conditions outlined in this Online Contract ("Contract") with respect to the goods and information provided by or through the E-Store. This Contract constitutes the entire and only agreement between Moroccanoil and Buyer, and supersedes any and all prior or contemporaneous agreements, representations, warranties, and understandings with respect to the goods and information provided by or through the E-Store, and the subject matter of this Contract. Buyer agrees to review this Contract prior to purchasing anything and purchase of a good shall be deemed acceptance of this Contract.

      SETUP AND PAYMENT

      Buyer represents and warrants that (i) the credit card information supplied is true, correct and complete and (ii) charges incurred by the Buyer will be honored by the Buyer's credit card company and (iii) Buyer shall pay charges incurred by Buyer at the amounts in effect at the time incurred, including all applicable taxes. Buyer shall be responsible for all charges incurred through use of Buyer's password. Buyer agrees to keep his or her password confidential and to notify Moroccanoil within 24 hours of any breach of this Contract or unauthorized use of the password. Moroccanoil does not protect Buyer from unauthorized use of Buyer's password.

      COPYRIGHT

      The content, organization, gathering, compilation, magnetic translation, digital conversion and other matters related to the E-Store are protected under applicable copyrights, trademarks, and other proprietary (including but not limited to intellectual property) rights, and, the copying, redistribution, use or publication by a Buyer of any such content or any part of the E-Store is prohibited.

      EDITING, DELETING, AND MODIFICATION

      Moroccanoil reserves the right in its sole discretion to remove any goods for sale from the E-Store. Upon notice published over the E-Store, Moroccanoil may modify this Contract, or prices, and may discontinue or revise any or all aspects of the E-Store in its sole discretion and without prior notice. Modification of this Contract will be deemed effective upon publication on the E-Store with respect to transactions occurring after said date.

      RIGHT TO REFUSE

      Moroccanoil reserves the right in its sole discretion to refuse service at any time. Sale of any goods is subject to availability.

      INDEMNIFICATION

      Buyer agrees to indemnify, defend and hold Moroccanoil and its affiliates, licensors and suppliers harmless from any liability, loss, claim and expense, including reasonable attorney's fees, related to a Buyer's violation of this Contract or use of the E-Store.

      NON-TRANSFERABLE

      Buyer's right to use the E-Store is not transferable and is subject to any limits established by Moroccanoil or by Buyer's credit card company.

      DISCLAIMER

      The goods offered through the e-store are provided "as available," and all warranties, express or implied, are disclaimed (including but not limited to the disclaimer of any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose). The sole and entire maximum liability of Moroccanoil, for any reason, and buyer's sole and exclusive remedy for any cause whatsoever, shall be limited to the amount paid by the buyer for the particular items purchased. Moroccanoil and any of its affiliates, dealers or suppliers are not liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of business, loss of profits, litigation, or the like), whether based on breach of contract, breach of warranty, tort (including negligence), product liability or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. The limitations of damages set forth above are fundamental elements of the basis of the bargain between Moroccanoil and buyer. This e-store and goods would not be provided without such limitations. Some state statutes may apply regarding limitation of liability.

      ORDER CONFIRMATION & SHIPPING

      After Buyer’s order has been submitted, a page will be displayed confirming that the order was received. An email confirming receipt of the order will also be sent to Buyer shortly after the order is submitted. If an order confirmation does not arrive within 24 hours after submission, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at to 1-888-700-1817 , or via email at info@moroccanoil.com for assistance.

      Moroccanoil orders are shipped on business days (Monday through Friday 8:30-17:30, excluding major holidays). All orders are subject to authorization. Only authorized orders will be processed and shipped.

      If an order was not shipped, was incorrectly shipped, is missing a product or contains a damaged or defective item, Buyer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at to 1-888-700-1817 , or via email at info@moroccanoil.com for assistance.

      RETURN POLICY

      Moroccanoil does not accept any returns for products purchased on the E-Store. Products purchased on the E-Store cannot be returned to a Moroccanoil distributor nor to a salon which sells Moroccanoil products.

      If a product purchased on the E-Store is defective, customer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1-888-700-1817 , or via emailat info@moroccanoil.com, within 14 days of receipt of product. In order to process its request, the customer shall provide a detailed description of the defect and a proof of purchase.

      LIMITED WARRANTY

      Except for the MO2000 Professional Series Tourmaline Ceramic Hair Dryer and the Professional Series Titanium Ceramic Hairstyling Iron, for which the Warranty Period is two (2) years, Moroccanoil warrants all of its products against defects in materials and workmanship for one (1) year from the original purchase date (“Warranty Period”). If we receive a valid claim, with proper documentation of purchase, relating to any Moroccanoil products purchased directly from us or through our authorized distribution network, we will repair or replace your returned product with one of equal or greater value at our option. Please note that all authorized returns will need to be shipped to us at your expense.

      If a product is defective, customer shall contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1-888-700-1817, or via email at onlinestore@moroccanoil.com. In order to process its request, the customer shall provide a detailed description of the defect and a proof of purchase.

      USE OF INFORMATION

      Moroccanoil reserves the right, and Buyer authorizes Moroccanoil, to the use and assignment of all information regarding Buyer’s use of the E-Store and all information provided by Buyer, subject to applicable law.

      GOVERNING LAW

      This Agreement is governed by the substantive laws of the State of California, without regard to the principles of conflicts of law, provided, however, the obligation to arbitrate shall be governed by the Federal Arbitration Act, which preempts any law that limits arbitration, such as California Code of Civil Procedure '' §§ 1281.2, 1281.3 or 1281.4.  Each person or entity who is a Party to this Agreement or subject to the arbitration provisions of this Agreement consents to jurisdiction and venue of the state and federal courts in Los Angeles, California.

      Any cause of action of Buyer with respect to the E-Store must be instituted within 3 months after any purchase or be forever waived and barred. All actions shall be subject to the limitations set forth in the above Disclaimer. The language in this Contract shall be interpreted as to its fair meaning and not strictly for or against any party.

      LITIGATION

      All legal proceedings arising out of or in connection with this Contract shall be brought solely in the State of California and Buyer expressly submits to the jurisdiction of said courts and Buyer consents to extra-territorial service of process. Should any part of this Contract be held invalid or unenforceable, that portion shall be construed consistent with applicable law as nearly as possible to reflect the original intentions of the parties and the remaining portions shall remain in full force and effect. To the extent that anything in or associated with the E-Store or Moroccanoil is in conflict or inconsistent with this Contract, this Contract shall take precedence. Failure of Moroccanoil to enforce any provision of this Contract shall not be deemed a waiver of such provision nor of the right to enforce such provision.

      ACKNOWLEDGMENT

      This Agreement represents the entire understanding between Buyer and Moroccanoil regarding its use of the E-Store and supersedes any prior statements or representations.

      ORDER LIMITS

      Products ordered online are not for resale. As such, Moroccanoil reserves the right to limit order quantities per item and the total value of products ordered per day and per month.

      CURRENCY & SALE TAXES

      All prices on the E-store are in US dollars. Buyer agrees that all orders shipped by Moroccanoil are subject to sales tax, applicable in accordance with the tax code of the state to which the order will be shipped. Tax is estimated at the time an order is placed and a final calculation of the actual sales tax will be reflected on Buyer’s order confirmation e-mail and packing slip.

      SECURITY ONLINE

      Credit card information entered on the E-Store is secure and safe using a VeriSign SSL Certificate. All orders placed on the E-Store are encrypted, thereby protecting any credit card information that is submitted at the time of the order. By using the most advanced consumer online security technique to date, Moroccanoil can insure that all orders are placed safely and securely. As such, Moroccanoil is not liable for any direct or indirect damages related to credit card fraud or theft.

      INTERNATIONAL ORDERS

      At this time, Moroccanoil ships strictly to the contiguous 48 U.S. states, plus Alaska and Hawaii. Shipments to U.S territories (such as Puerto Rico and Guam) and the Armed Forces are currently unavailable.

      CUSTOMER SERVICE

      For any questions on how to order or the status of an order, please contact Moroccanoil Online Customer Service by phone at 1-888-700-1817 , Monday to Friday 8:30-17:30, or via email at onlinestore@moroccanoil.com for assistance.