Tạo phồng
Nâng và tăng phồng toàn diện cho tóc thường tới tóc mỏng bằng những sản phẩm tạo phồng không làm xẹp tóc.
5 Items