find a location

SEKRETESSPOLICY

Moroccanoil® är lyhörd när det gäller besökarnas farhågor avseende deras personliga uppgifter på Moroccanoils webbplatser och förstår att användare av webbplatsen kan oroa sig över informationen som de lämnar till Moroccanoil och hur den här informationen sedan används. Sekretesspolicyn nedan behandlar användarnas farhågor och förklarar vissa val som en användare av Moroccanoils webbplatser kan göra när det gäller hur deras information samlas in och används.

INFORMATION SOM SAMLAS IN

Moroccanoil har utformat sina webbplatser för att minimera mängden personlig information som samlas in och begär endast fram den information som krävs för att säkerställa att användare kan delta i aktiviteter och händelser på ett effektivt sätt. Inga personliga uppgifter samlas in från besökare på den här webbplatsen om du inte förser oss med dessa frivilligt och medvetet.

På vissa av Moroccanoils webbplatser kan det hända att användare har möjlighet att beställa produkter, gåvoartiklar, gå med i tävlingar, prenumerera på tjänster eller på annat sätt svara på särskilda erbjudanden och möjligheter. För att åstadkomma detta kan det bli nödvändigt att användare frivilligt tillhandahåller några av följande typer av identifierbara personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, uppgifter om kreditkort och information om intresse för och användning av olika produkter, program och tjänster.

På vissa webbplatser kan användare begära att artiklar, produkter eller information skickas direkt till andra mottagare. Användarna kan komma att behöva uppge sitt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Moroccanoil kan också komma att samla in viss ej personligen identifierbar information när användarna besöker vissa av Moroccanoils webbplatser, som en del av värdservrarnas standardoperationer genom användning av cookie-teknik. Denna teknik identifierar inte användaren personligen eller extraherar information från användarens dator. Snarare används cookie-teknik för att tillhandahålla en förbättrad online-upplevelse, för att mäta och övervaka användningen av Moroccanoils webbplats och för att förbättra dess design och innehåll. Informationen som den här tekniken samlar in innefattar: namnet på användarens internetleverantör, datum och tid för när användaren var inne på webbplatsen, internetadressen på den webbplats varifrån användaren kom in på Moroccanoils webbplats och vart användaren gick efter att ha lämnat Moroccanoils webbplats. Uppgifter som skulle kunna röja användarens identitet är bara kända om dessa överlämnas frivilligt.

PÅ VILKET SÄTT MOROCCANOIL ANVÄNDER INFORMATION

Om användaren frivilligt tillhandahåller begärda uppgifter använder Moroccanoil normalt sett dessa uppgifter uteslutande för interna syften, som att uppfylla begäran om produkter, artiklar och tillhandahålla de tjänster som användaren har efterfrågat. Därutöver kan Moroccanoil komma att använda dessa upplysningar för att kommunicera direkt med användaren, som till exempel för att besvara förfrågningar, uppfylla en begäran om ett nyhetsbrev online eller någon annan prenumerationsservice online, eller att erbjuda användaren ytterligare information om våra produkter, program, tjänster, säljkampanjer eller erbjudanden. Den här typen av svar kommer att inkludera information om hur man kan välja bort att få ytterligare information eller tjänster.

Viss information som Moroccanoil får online kan emellanåt kombineras med andra register för att öka möjligheten att marknadsföra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för andra användare. Moroccanoil kan komma att använda sig av ombud eller leverantörer för bearbetning eller verkställande. Sådana ombud eller leverantörer behöver enbart använda informationen i syfte att utföra de tjänster som de utför för Moroccanoil.

Moroccanoil kan komma att behöva yppa personligen identifierbar information som svar på rättsliga anhållanden som till exempel domstolsbeslut, stämningar eller specifika anhållanden från rättsväsende.

Även om Moroccanoil vidtar lämpliga åtgärder för att skydda sig mot obehörigt yppande av information kan Moroccanoil inte garantera att identifierbara personuppgifter som samlas in aldrig kommer att yppas på ett sätt som inte överensstämmer med denna policy. Moroccanoil har emellertid upprättat tillbörliga fysiska, elektroniska och administrativa skydd för att hjälpa till att förhindra obehörigt tillträde och användning av informationen som samlats in online.

Sekretesspolicy för barn

Moroccanoil Company är särskilt lyhörd när det gäller behovet av att skydda barns intressen och har anammat denna sekretesspolicy för barn som ett komplement till dess sekretesspolicy.

Föräldrar har det yttersta ansvaret för att övervaka deras barns aktiviteter på nätet för att vara säkra på att barnen får en trygg och givande upplevelse. Moroccanoil uppmanar föräldrar att diskutera tillhandahållandet av personliga uppgifter online och uppmanar barn att kontrollera med sina föräldrar innan de matar in information på någon webbplats.

När ett barn som är under 13 år går med i en tävling eller priskapplöpning, begär att erhålla ett nyhetsbrev online eller begär att få delta i andra aktiviteter eller erhålla andra tjänster, kan Moroccanoil behöva be barnet om att tillhandahålla identifierbara personuppgifter, såsom hans eller hennes namn, adress, e-post adress, telefonnummer, hobbyer och information om hans eller hennes intresse för och användning av olika produkter, program och tjänster. Moroccanoil begär inte att barnet yppar mer information än vad som är rimligen nödvändigt för att delta i den aktivitet som intresserar barnet.

Moroccanoil kan också komma att samla in viss ej personligen identifierbar information när ett barn besöker vissa av Moroccanoils webbplatser, som del av värdservrarnas standardoperationer genom användning av cookie-teknik. Denna teknik identifierar inte barnet personligen eller extraherar någon information från hans eller hennes dator. Snarare används cookie-teknik för att tillhandahålla en förbättrad online-upplevelse, för att mäta och övervaka användningen av webbplatsen och för att förbättra dess design och innehåll. Informationen som den här tekniken samlar in kan innefatta: namnet på barnets internetleverantör, datum och tid när barnet använde webbplatsen, internetadressen för webbplatsen varifrån barnet gick in på Moroccanoils webbplats och vart barnet gick efter att ha lämnat Moroccanoils webbplats. Uppgifter som skulle kunna yppa barnets identitet är bara kända om dessa överlämnas frivilligt.

Efter vederbörlig identifikation kan föräldrar granska de personuppgifter som Moroccanoil har samlat in från hans eller hennes barn, såtillvida Moroccanoil fortfarande bevarar informationen i sin databas.

Moroccanoils webbplatser är inte ämnade för barn och Moroccanoil rekommenderar att minderåriga endast använder den här webbplatsen under överinseende av en vuxen.

ANDRA WEBBPLATSER

MMoroccanoils webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser vars information och sekretesspolicys skiljer sig från de som gäller för Moroccanoil. Användarna bör granska sekretesspolicyn för dessa andra webbplatser eftersom dessa inte styrs av Moroccanoils policy och kan anamma andra procedurer för informationshantering.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller frågor rörande våra policys eller vår praxis. Därutöver kan du kontakta oss om du vill göra något av följande:

  • få tillgång till de personligen identifierbara personuppgifter som Moroccanoils webbplats har samlat in om dig eller ditt barn,
  • korrigera faktafel i sådan information,
  • begära att få den här informationen raderad,
  • eller begära att Moroccanoil upphör med att samla in och bevara sådan information.

Försäkra dig om att du inkluderar din e-postadress eller postadress samt ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar dig tillgång till de personuppgifter som vi samlar in och bevarar om dig eller ditt barn.

 

 

UPPHOVSRÄTT

Hela innehållet på Moroccanoil® webbplats, inklusive, men inte begränsat till texter, design, grafik, gränssnitt eller allmänna regler och val och arrangemang av detta ("Innehållet"), är egendom tillhörande Moroccanoil eller andra ägare som har beviljat Moroccanoil rätten att använda sådant innehåll. I enlighet med lagar som styr litterära och konstnärliga egendomsrättigheter eller andra liknande rättigheter, är det strängeligen förbjudet att återge, kopiera, publicera, återsända, kommunicera eller göra bruk av innehållet utan föregående skriftligt medgivande av Moroccanoil.

Alla varumärken, registrerade eller ej, servicemärken och handelsnamn (sammantaget "Märken") ägs av Moroccanoil eller av andra ägare som har beviljat Moroccanoil rätten att använda sådana märken.

 

Contact Us